Frístundaheimilið Selið

Frístundaheimilið Selið í Melaskóla hefur umsjón með skipulagðri tómstundadagskrá fyrir börn í 1. – 2. Bekk í Melaskóla. Dagskrá hefst við lok venjulegs skóladags kl. 13:40 og henni lýkur kl. 17:00.

Forstöðumenn Selsins eru:
Klara Berg Benjamínsdóttir sími: 411-5720/661-0598, klaraben@rvkfri.is
Þorlákur Björnsson, sími: 411-5720, ´thorlakur.bjornsson@rvkfri.is

 

Selið is an organized after school program for kids in 1st and 2nd grade in Melaskóli. The program begins at the end of a regular school day at 13:40 and ends at 17:00.

Heads of Selið are:
B. Klara Benjamínsdóttir, klaraben@rvkfri.is
Þorlákur Björnsson, thorlakur.bjornsson@rvkfri.is

Gjaldskrá 2022-2023

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Klara Benjamínsdóttir
  Klara Benjamínsdóttir Forstöðukona
  • Þorlákur Björnsson
   Þorlákur Björnsson Aðstoðarforstöðumaður
   Aðgerðaráætlun

   Aðgerðaráætlun Selsins 2022-2023

    

   Inngangur:

   Frístundaheimilið Selið heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

   Selið þjónustar börn á aldrinum 6 og 7 ára og er staðsett  við Melaskóla.

   Forstöðumaður er Klara Berg Benjamínsdóttir og aðstoðarforstöðumaður er Þorlákur Björnsson Starfsmenn eru 17 margir með fjölbreytta menntun og reynslu sem er til þess fallin að auðga og efla starfið með börnunum.

    

   Hlutverk og gildi Tjarnarinnar:

   Frístundamiðstöðin Tjörnin hefur einsett sér að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi. Rík áhersla er lögð á að börnum og unglingum í hverfinu standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska og til þess að ná því vinnum við með virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Við hugum einnig sérstaklega að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu. Við höfum sett okkur ákveðin gildi sem leggja grunn að öllu starfi á okkar vegum, en þau eru:

   Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

   Umhyggja –  okkur er ekki sama!

   Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

    

   Um aðgerðaráætlunina:

   Aðgerðaráætlun þessi er unnin sem liður í starfsætlun Tjarnarinnar, en starfsáætlanir frístundamiðstöðva skóla- og frístundasviðs eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2022 og gildir til 31. ágúst 2023. Starfsáætlun Tjarnarinnar í heild sinni má nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is, en þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

   Aðgerðaráætlun hverrar starfseiningar er sett upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni, en vakin er athygli á því að aðgerðaráætlunin er lifandi skjal sem getur tekið breytingum yfir starfsárið.

   Hér aftast munum við lista upp helstu verkefnin og viðburðina sem eru í hverjum mánuði starfsársins fyrir sig. Þess ber að gæta að þessi listi er ekki tæmandi eða bindandi, enda er starfið okkar lifandi vettvangur sem tekur mið af þörfum þess barna- og starfsmannahóps sem hjá okkur er. Hann á þó að gefa góða mynd af því hvernig við vinnum og hvernig við setjum framangreind markmið og áhersluþætti í framkvæmd í raunverulegum verkefnum.

   Ávallt er boðið upp á útiveru, hreyfingu og frjálsan leik í bland við fjölbreyttar smiðjur, klúbba og þematengd verkefni. Með þessu móti náum við góðu jafnvægi á milli þess að leyfa börnunum að njóta sín með félögum sínum og sinna sínum hugðarefnum þegar formlegri dagskrá skólans sleppir og  að fá útrás fyrir hreyfiþörf sína, náttúrulega forvitni og skapandi hugsun þannig að þau fái sem mest út úr veru sinni í frístundaheimilinu. Áhersla er lögð á það að styðja við lestrarnám barnanna með óformlegum hætti, svo sem með því að hafa gott aðgengi að bókum í frístundaheimilinu og með því að hafa ritmálið sýnilegt í umhverfinu, m.a. með því að merkja helstu hluti og rými í starfinu með bæði orðmynd og mynd. Þetta hjálpar einnig til við að styðja við og ýta undir markvisst íslenskunám hjá börnum sem ekki eru með íslensku að móðurmáli. Við erum einnig dugleg að nýta okkur bókasöfnin í hverfinu og erum í góðu samstarfi við skólabókasafnið og nýtum okkur verkfæri frístundalæsis.

    

   Nálgun við gerð aðgerðaráætlunar:

   Við gerð þessarar aðgerðaráætlunar var leitast við að hafa víðtækt samráð við sem flesta hagsmunaaðila til þess að geta sem best mætt þörfum þeirra og óskum um þjónustu. Meðal annars var leitað eftir hugmyndum barnanna um það hvernig þau vilja sjá starfið. Einnig var leitað til foreldra og þeir hvattir til að koma tillögum um verkefni eða betrumbætur  á starfinu til forstöðumanna sem gætu nýst í þessari vinnu. Tölvupóstur var sendur til allra foreldra auk þess sem frétta fór inn á Facebook síðu foreldra  þar sem gefinn var hlekkur á gooogle.docs. skjal þar sem allir gátu vistað inn tillögur. Gafst þetta vel og margir foreldrar brugðust vel við ákallinu.

    

   Síðast en ekki síst voru starfsmenn virkir í vinnunni og koma með ýmsar góðar tillögur að verkefnum þar sem við náum að koma framangreindum markmiðum og áherslum í aldursviðeigandi og áhugahvetjandi verkefni fyrir krakkana.

    

   Menntastefnan:

   Við störfum í anda menntastefnu Reykjavíkurborgar en meginmarkmið hennar er að öll börn vaxi, dafni og uni sér saman í lýðræðislegu samfélagi sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífs. Grundvallarþættir stefnunnar eru fimm, sjá nánar hér að neðan:

   1. Félagsfærni:

   Með félagsfærni er átt við hæfnina til að eiga árangursrík samskipti við aðra og viljann til hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt og samfélag Starfið í frístundaheimilunum er í eðli sínu þjálfun í eflingu félagsfærni og markvisst er unnið með félagsfærni í gegnum félagsfærnileiki, samvinnuverkefni og vináttuþjálfun, ásamt því sem börnunum er leiðbeint um samskipti í leik og við lausn ágreinings. Við veitum börnum fjölbreyttan vettvang til þess að tjá skoðanir sínar, leggjum áherslu á að þau þjálfist í að tjá skoðanir sínar, læti að hlusta á skoðanir annarra og virða þær. Börnum er leiðbeint um hvernig leysa má friðsamlega úr ágreiningsmálum og þeim veitt leiðsögn í samskiptum, samvinnu og samkennd og þeim veitt tækifæri til að sýna hug sinn í verki og koma skoðunum sínum á framfæri í fjölbreyttu, lýðræðislegu samstarfi.

   1. Sjálfsmynd:

   Sterk sjálfsmynd barna og trú á eigin getu er einhver besti grunnur sem hægt er að veita barni út í lífið.

   Sjálfsefling felur í sér að barnið öðlist trú á eigin getu og að það læri að þekkja styrkleika sína og veikleika. Við leggjum áherslu á að kenna börnunum sjálfsaga og að efla með sér þrautseigju og seiglu. Skýr og sterk sjálfsmynd hjálpar barninu að taka sjálfstæðar, ábyrgar ákvarðanir, takast á við mótlæti, læra að leysa ágreining friðsamlega og lifa í sátt við aðra. Sjálfsstjórn og samskiptahæfni eru nátengd og hafa áhrif á sjálfstraust barna, líðan, námsárangur og almennt árangur í lífinu. Við leggjum á það  ríka áherslu að efla börnin og styðja í því að verða sterkir, sjálfbjarga einstaklingar, en það gerum við m.a. með því að þjálfa þau í því að taka sjálfstæðar ákvarðanir, að ögra þeim og kenna þeim að standa með sjálfum sér, að hjálpa þeim að þekkja sig sjálf og tilfinningar sínar, hjálpa þeim að átta sig á hvað þau vilja og opna hug þeirra fyrir hugmyndum og fólki. Við veitum þeim jákvæða hvatningu til að koma eigin hugmyndum í framkvæmd, en einnig hjálpum við þeim að bjarga sér í hversdeginum, svo sem með því að hjálpa þeim að læra á nærumhverfi sitt, læra á klukku og að passa tímann sinn, læra að gera sér einfaldan mat svo þau eigi auðveldara með að sjá um sig sjálf þegar þau eru vaxin upp úr frístundaheimilinu o.s.frv.

   1. Læsi:

   Með læsi er átt við þá hæfni að geta lesið, skilið, túlkað og unnið á gagnrýninn hátt með ritað mál, orð, tölur, myndir og tákn. Í víðtækri merkingu vísar hugtakið einnig til læsis á ólíka miðla, umhverfi, hegðun og aðstæður. Læsi er í eðli sínu félagslegt fyrirbæri og hefst með máluppeldi barna við fæðingu. Við vinnum með að efla þekking og skilningur barna á samfélagi sínu og umhverfi, eflum með þeim miðlalæsi, menningarlæsi og svo almennt ritmálslæsi með fjölbreyttum verkefnum, svo dæmi séu tekin um hvernig unnið er með læsi í frístundaheimilunum okkar en góð læsisfærni á íslensku er lykill að þekkingaröflun og skilningi á umhverfi og samfélagi.

   1. Sköpun:

   Í frístundaheimilunum er lögð rík áhersla að vinna sköpun og skapandi viðfangsefnum og því bjóðum við ávallt upp á fjölbreytt úrval af viðfangsefnum sem stuðla að sköpun og skapandi hugsun. Fjölbreytni er í skapandi viðfangsefnum, þeim er gert jafn hátt undir höfði og öðrum verkefnum og áhersla er á að börnin hafi gott aðgengi að skapandi efnivið þar sem þau hafa val um að vinna eftir fjölbreyttum leiðum. Auk þess tökum við þátt í listviðburðum eins og barnamenningarhátíð og heimsækjum reglulega söfn og aðrar menningarstofnanir. Við erum dugleg við að nota opinn efnivið og flétta tækninni inn í starfið okkar þannig að krökkum gefist færi á að fá sem flesta snertifleti við verk-, tækni- og listnám. Við leggjum áherslu á skapandi verkefni, hvort sem er í stuttum smiðjum eða lengri klúbbum og reynum að flétta saman skapandi vinnu og verklegri vinnu þar sem börnin þjálfast í meðferð áhalda, s.s. með skartgripagerð, tálgun, ljósmyndum o.s.frv.

   1. Heilbrigði:

   Undir heilbrigði falla meðal annars lífs- og neysluvenjur, líkamleg færni, kynheilbrigði og andleg og félagsleg vellíðan. Í hnotskurn má segja að sá einstaklingur sé heilbrigður sem hefur tileinkað sér heilbrigðan lífsstíl og öðlast hæfni til að standa vörð um eigið heilbrigði. Vellíðan barns í daglegu lífi leggur grunninn að virkri þátttöku, aukinni færni og árangri í skóla- og frístundastarfi. Unnið er að því að skapa umræður um heilbrigði í víðum skilningi, t.d. vellíðan, margbreytileika, svefn og hollar lífs- og matarvenjur. Við störfum eftir gátlista skóla- og frístundasviðs um heilsueflandi frístundastarf og styðjum þannig að heildrænt heilbrigði barnanna og hjálpum þeim að leggja góðan grunn að heilbrigðum lífsstíl.

    

   Leiðarljósin okkar:

   Tvö leiðarljós vísa okkur veginn við að ná markmiðum menntastefnunnar. Hið fyrra er „barnið sem virkur þátttakandi og hið síðara er „fagmennska og samstarf í öndvegi“.

   • Barnið sem virkur þátttakandi:

   Uppeldi og menntun barna og unglinga er samfélagslegt verkefni og á sér stað bæði með formlegum og óformlegum hætti. Í skóla- og frístundastarfi er virkni barna og lýðræðisleg þátttaka í leik og starfi mikilvægt leiðarljós. Veita þarf börnum viðeigandi stuðning og byggja á styrkleikum þeirra og bakgrunni svo að þau geti haft áhrif á nám sitt, líðan og umhverfi. Menntastefnan byggir á grunnstefjum barnasáttmálans um að menntun barns skuli beinast að því að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þess til þess að búa það undir að lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og vinsemdar. Menntastefnan myndar umgjörð um menntun sem byggir á farsælu skóla- og frístundastarfi í borginni en tekur um leið framtíðinni opnum örmum og veitir nýrri tækni, þekkingu, hugmyndum og fjölbreytileika farveg. Við vinnum út frá hugmyndafræðinni um virkt barnalýðræði þar sem við leitum fjölbreyttra leiða til að fá fram sjónarmið og raddir barnanna og notum við til þess fjölbreyttar leiðir. Eitt af því sem við gerum er að hafa hugmyndakassa / ipad þar sem þau geta sett hugmyndir og tillögur til starfsmanna hvenær sem þeim dettur í hug og úr þeim er unnið. Við nýtum hugmyndakassa í daglegu starfi þar sem börnin geta skráð niður hugmyndir sínar á betrumbætingu í starfi. Starfsmenn Selsins fara svo yfir hugmyndir á fundum en starfsmannafundir eru vikulega.

   • Fagmennska og samstarf í öndvegi:

   Í frístundaheimilinu Selinu starfar framsækið starfsfólk sem rýnir eigin starfsaðferðir, tileinkar sér nýja starfshætti og vinnur saman að sameiginlegum markmiðum. Hlutverk starfsfólks er að koma til móts við þarfir barnans og stuðla að alhliða þroska þeirra ásamt því að búa þau undir virka þátttöku í fjölmenningar- og fjölþjóðlegu lýðræðissamfélagi. Í þessu samhengi skiptir miklu að virkja áhuga og ástríðu allra barna en það hefur bein áhrif á árangur þeirra. Til þess að það takist þarf að styðja faglegt frumkvæði starfsfólks, veita því rík tækifæri til starfsþróunar og markvissa ráðgjöf og handleiðslu í starfi. Starfsfólkið setur metnað sinn í það að húsnæði og aðstaða veiti fullnægjandi umgjörð um starfið og að starfið stuðli að heilbrigði, þroska og vellíðan barna og starfsmanna.

   Foreldrasamstarf:

   Fjölskyldur barna í frístundaheimilinu eru mikilvægir samstarfsaðilar okkar og leggjum við mikla áherslu á að eigi eiga í góðu við þá, tökum vel í ábendingar, hvetjum til samstarfs og finnum leiðir sem taka mið af ólíkum þörfum, menningu og reynslu barna og foreldra. Í því skyni að eiga í góðu samstarfi við foreldra leggjum við áherslu á gott upplýsingaflæði, við erum með virkar Facebooksíður sem veita góða innsýn inn í daglegt starf okkar, við erum með foreldraviðburði og opin hús að lágmarki einu sinni á önn, við bjóðum upp á einstaklingsmiðuð foreldraviðtöl að hausti og að vori (nóvember og mars) og nýjum foreldrum í frístundaheimilinu er boðið á kynningu í september. Auk þess hafa foreldrar greiðan aðgang að stjórnendum frístundaheimilisins á morgnana svo dæmi séu tekin um þær fjölbreyttu leiðir sem við notumst við til að eiga í góðum foreldrasamskiptum.

    

   Aðgerðaráætlun xxx starfsárið 2022-2023:

    

   Ágúst

   • Sumarfrístund hefst aftur eftir sumarlokun 8.08.
   • Síðasti dagur í sumarfrístund 18.08.
   • Starfsdagur frístundaheimila Tjarnarinnar 19. 08.
   • Skólasetning 22.08. – lokað í xx
   • Vetrarfrístund hefst 23. 08. fyrir börn sem hafa fengið pláss.
   • Ráðning nýrra starfsmanna.
   • Valkerfið sett af stað – teknar myndir af börnunum.
   • Tekið á móti börnum og þeim kynnt starfið og starfsfólkið í Selinu, farið í gildin okkar.
   • Sendum Velkomin í frístunaheimilið þitt, bók sem býður börn velkomin í frístundaheimilið sitt velkomin og leiðir þau í gengum dagsskipulagið og starfið í vikunni 9.-13.08.

   September

   • Heilsuvika 19.-23.09. – fyrsta sameiginlega þemavika frístundaheimila Tjarnarinnar

   Október

   • Vísinda- og tilraunavika -14.10. – önnur sameiginlega þemavika frístundaheimila Tjarnarinnar
   • Haustleyfi grunnskólanna 21.-25.10. Lokað í frístundaheimilinu
   • Sameiginlegur fræðsludagur starfsmanna frístundaheimila Tjarnarinnar 21.10.
    • Barnavernd og jafnréttisskólinn.
   • Fjölskylduviðburður í Haustleyfi í boði Tjarnarinnar 2???.10. – unglingastarf sér um það
   • Bjóða foreldrum að bóka foreldraviðtöl í nóv.
   • Hrekkjavaka 31.10.

   Nóvember

   • Foreldraviðtöl fyrir þá sem það kjósa fyrstu tvær vikur í nóv.
   • Barnaréttindavika -18.11 – þriðja sameiginlega þemavika frístundaheimila Tjarnarinnar í tilefni afmælis sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins
   • Réttindaganga barna 19.11. – farin í nærumhverfi barnanna á hverjum stað fyrir, en hún er nýtt til að minna aðra í samfélaginu á að börn eigi lögvarinn rétt sem þarf að virða
   • Baráttudagur gegn einelti 8.11.

   Desember

   • Jólamarkaður fjölskyldunnar 8.12. – fjórða sameiginlega þemavika frístundaheimila Tjarnarinnar í samstarfi við SOS barnaþorp. Allur ágóði rennur óskiptur til SOS . Haldinn í Tjörninni fyrir frístundaheimili í Vesturbær og í Spennistöðinni fyrir frístundaheimilin í og Miðborg og Hlíðum
   • des – 3 jan Heilir dagar í Selinu

   Janúar

   • Fjölmenningarvika 16.-20.01. – fimmta sameiginlega þemavika frístundaheimila
   • janúar – Heill dagur í Selinu

   Febrúar

   • Miðlalæsisvika 13.-17.02. – sjötta sameiginlega þemavika frístundaheimila
   • febrúar – heill dagur í Selinu
   • Bollu-, sprengi- og öskudagur 20.-22.
   • Vetrarleyfi grunnskólanna 23.-24.2. Lokað í frístundaheimilinu
   • Fjölskylduviðburður í vetrarleyfi í boði Tjarnarinnar fim. 23.2. Barnastarf sér um það
   • Skráning hefst fyrir næsta skólaár
   • Starfsþróunarsamtöl hefjast
   • Bjóða foreldrum að bóka foreldraviðtöl í mars

   Mars

   • Foreldraviðtöl
   • Umhverfisvika 27.-31.03. – sjötta sameiginlega þemavika frístundaheimila með áherslu á heimsmarkmið SÞ og loftslagsvandann

   Apríl

   • Barnamenningarvika 17.-21.04. – sjöunda sameiginlega þemavika frístundaheimila
   • Barnamenningarhátíð 18.-23.04.
   • 3-5. apríl – Heilir dagar í Selinu
   • Páskafrí 06.-10.04.
   • apríl – Heill dagur í Selinu
   • Sumardagurinn fyrsti 20.04.
   • Kynning á sumarstarfi hefst
   • Skráning í sumarstarf hefst

   Maí

   • Fjölbreytileikavika 8.-12. maí
   • Regnbogahlaup á Ægissíðu mið. 17.05.
   • Uppstigningadagur 18.05.
   • maí – Heill dagur í Selinu
   • Annar í hvítasunnu 29.maí

   Júní

   • Skólaslit 07.06.
   • Starfsdagur barnastarfs 08.05.
   • Sumarstarf hefst 09.06. með 1. daga stubb.
   • Fyrsta heila vika í sumarstarfi 12.-16. júní

   Júlí

   • Frístunaheimilin sameinast í eina viku, öllum stöðum lokað vegna sumarleyfa 7. júlí
   • Lokað á öllum stöðum -30. júlí.

   Ágúst.

   • Aukavika 31.07.- 04.08. – opið í Draumalandi
   • Sumarfrístund opnar aftur á öllum stöðum 8. ágúst.
   • Síðasti dagur í sumarfrístund 18.8.
   • Starfdagur 21.08
   • Skólasetning 22.08.
   • Vetrarfrístund hefst 23.08.

    

    

    

   Leiðarljós og gildi

   Gildi Selsins eru VÁ! – Fagmennska – Vellíðan.

   Starfið hverfist í kring um gildin og þau eru í fyrirrúmi. Viðbrögð barna, foreldra og starfsmanna eiga að vera VÁ!

   Selið vinnur bæði sér og í samvinnu að ýmsum verkefnum sem stuðla að jafnrétti, lýðræði, mannréttindum og barnamenningu. Selið heldur Barnasáttmála og mannréttindaviku, Barnamenningarhátíð, Jólamarkað og bláa daginn.

   Selið er staður barnanna. Starfið er fyrir þau og þeirra ánægju og vellíðan.
   Selið ætlar sér að halda áfram á þeirri braut sem farin hefur verið í vetur. Stefna áfram að því að vera fyrirmynd í frístundastarfi. Nýsköpun, framþróun og vel unnin verk viljum við að einkenni næsta ár í Selinu. 21. aldar foreldrasamskipti er verkefni sem hefur gengið svakalega vel og því verður haldið áfram 2017-2018.

   Selið kom mjög vel út úr ánægjukönnunum foreldra og starfsmanna fyrir árið 2016-2017. Það er okkur mikið ánægjuefni. Eitt helsta og mest krefjandi verkefni vetrarins var að koma í lag starfsmanna andanum í Selinu. Það hefur gengið mjög vel og í ánægjukönnun var ánægja starfsmanna 4,95 af 5.

   Selið ætlar að halda áfram með VÁ! verkefnið. Það verkefni hefur verið mjög gott og nytsamlegt í því að skapa fjölbreytt, áhugavert og örvandi starf fyrir börnin. Það verður ekkert gefið eftir í VÁ!inu.

   Gjaldskrá 2023

   Hér má finna gjaldskrá frístundaheimila.

   • Frístundaheimilið Selið
   • Við Melaskóla, Hagamel 1, 101 Reykjavík
   • 411-5720/695-5061/664-7658
   • selid@reykjavik.is
   Contact Us

   We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

   Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt