Látum draumana rætast- Menntastefnu Reykjavíkurborgr

Frístundamiðstöð Tjörnin starfar í anda menntastefnu Reykjavíkurborgar en meginmarkmið hennar er að öll börn vaxi, dafni og uni sér saman í lýðræðislegu samfélagi sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífs.
Í stefnunni eru sett fram fimm grundvallarþættir sem eru þessar:

 • Félagsfærni
 • Sjálfsefling
 • Sköpun
 • Læsi
 • Heilbrigði

Einnig eru sett fram tvö leiðarljós í menntastefnunni, það er barn sem virkur þátttakandi og Fagmennska og samstarf í öndvegi

Frekari upplýsingar um stefnuna má finna hér.

Fyrir neðan ætlum við að gera stutlega grein fyrir því hvernig við vinum með hverjum grunnþáttur og hverja leiðarljós fyrir sig.

Grunnþættir

Félagsfærni:

Með félagsfærni er átt við hæfnina til að eiga árangursrík samskipti við aðra og viljann til hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt og samfélag. Starfið í frístundaheimilunum er í eðli sínu þjálfun í eflingu félagsfærni og markvisst er unnið með félagsfærni í gegnum félagsfærnileiki, samvinnuverkefni og vináttuþjálfun, ásamt því sem börnunum er leiðbeint um samskipti í leik og við lausn ágreinings. Við veitum börnum fjölbreyttan vettvang til þess að tjá skoðanir sínar, leggjum áherslu á að þau þjálfist í að tjá skoðanir sínar, læti að hlusta á skoðanir annarra og virða þær. Börnum er leiðbeint um hvernig leysa má friðsamlega úr ágreiningsmálum og þeim veitt leiðsögn í samskiptum, samvinnu og samkennd og þeim veitt tækifæri til að sýna hug sinn í verki og koma skoðunum sínum á framfæri í fjölbreyttu, lýðræðislegu samstarfi.

Sjálfsmynd:

Sterk sjálfsmynd barna og trú á eigin getu er einhver besti grunnur sem hægt er að veita barni út í lífið. Sjálfsefling felur í sér að barnið öðlist trú á eigin getu og að það læri að þekkja styrkleika sína og veikleika. Við leggjum áherslu á að kenna börnunum sjálfsaga og að efla með sér þrautseigju og seiglu. Skýr og sterk sjálfsmynd hjálpar barninu að taka sjálfstæðar, ábyrgar ákvarðanir, takast á við mótlæti, læra að leysa ágreining friðsamlega og lifa í sátt við aðra. Sjálfsstjórn og samskiptahæfni eru nátengd og hafa áhrif á sjálfstraust barna, líðan, námsárangur og almennt árangur í lífinu. Við leggjum á það ríka áherslu að efla börnin og styðja í því að verða sterkir, sjálfbjarga einstaklingar, en það gerum við m.a. með því að þjálfa þau í því að taka sjálfstæðar ákvarðanir, að ögra þeim og kenna þeim að standa með sjálfum sér, að hjálpa þeim að þekkja sig sjálf og tilfinningar sínar, hjálpa þeim að átta sig á hvað þau vilja og opna hug þeirra fyrir hugmyndum og fólki. Við veitum þeim jákvæða hvatningu til að koma eigin hugmyndum í framkvæmd, en einnig hjálpum við þeim að bjarga sér í hversdeginum, svo sem með því að hjálpa þeim að læra á nærumhverfi sitt, læra á klukku og að passa tímann sinn, læra að gera sér einfaldan mat svo þau eigi auðveldara með að sjá um sig sjálf þegar þau eru vaxin upp úr frístundaheimilinu o.s.frv.

Læsi:

Með læsi er átt við þá hæfni að geta lesið, skilið, túlkað og unnið á gagnrýninn hátt með ritað mál, orð, tölur, myndir og tákn. Í víðtækri merkingu vísar hugtakið einnig til læsis á ólíka miðla, umhverfi, hegðun og aðstæður. Læsi er í eðli sínu félagslegt fyrirbæri og hefst með máluppeldi barna við fæðingu. Við vinnum með að efla þekking og skilningur barna á samfélagi sínu og umhverfi, eflum með þeim miðlalæsi, menningarlæsi og svo almennt ritmálslæsi með fjölbreyttum verkefnum, svo dæmi séu tekin um hvernig unnið er með læsi í frístundaheimilunum okkar en góð læsisfærni á íslensku er lykill að þekkingaröflun og skilningi á umhverfi og samfélagi.

Sköpun:

Í frístundaheimilunum er lögð rík áhersla að vinna sköpun og skapandi viðfangsefnum og því bjóðum við ávallt upp á fjölbreytt úrval af viðfangsefnum sem stuðla að sköpun og skapandi hugsun. Fjölbreytni er í skapandi viðfangsefnum, þeim er gert jafn hátt undir höfði og öðrum verkefnum og áhersla er á að börnin hafi gott aðgengi að skapandi efnivið þar sem þau hafa val um að vinna eftir fjölbreyttum leiðum. Auk þess tökum við þátt í listviðburðum eins og barnamenningarhátíð og heimsækjum reglulega söfn og aðrar menningarstofnanir. Við erum dugleg við að nota opinn efnivið og flétta tækninni inn í starfið okkar þannig að krökkum gefist færi á að fá sem flesta snertifleti við verk-, tækni- og listnám. Við leggjum áherslu á skapandi verkefni, hvort sem er í stuttum smiðjum eða lengri klúbbum og reynum að flétta saman skapandi vinnu og verklegri vinnu þar sem börnin þjálfast í meðferð áhalda, s.s. með skartgripagerð, tálgun, ljósmyndum o.s.frv.

Heilbrigði:

Undir heilbrigði falla meðal annars lífs- og neysluvenjur, líkamleg færni, kynheilbrigði og andleg og félagsleg vellíðan. Í hnotskurn má segja að sá einstaklingur sé heilbrigður sem hefur tileinkað sér heilbrigðan lífsstíl og öðlast hæfni til að standa vörð um eigið heilbrigði. Vellíðan barns í daglegu lífi leggur grunninn að virkri þátttöku, aukinni færni og árangri í skóla- og frístundastarfi. Unnið er að því að skapa umræður um heilbrigði í víðum skilningi, t.d. vellíðan, margbreytileika, svefn og hollar lífs- og matarvenjur. Við störfum eftir gátlista skóla- og frístundasviðs um heilsueflandi frístundastarf og styðjum þannig að heildrænt heilbrigði barnanna og hjálpum þeim að leggja góðan grunn að heilbrigðum lífsstíl.

Leiðarljós

Barnið sem virkur þátttakandi

Uppeldi og menntun barna og unglinga er samfélagslegt verkefni og á sér stað bæði með formlegum og óformlegum hætti. Í skóla- og frístundastarfi er virkni barna og lýðræðisleg þátttaka í leik og starfi mikilvægt leiðarljós. Veita þarf börnum viðeigandi stuðning og byggja á styrkleikum þeirra og bakgrunni svo að þau geti haft áhrif á nám sitt, líðan og umhverfi. Við vinnum út frá hugmyndafræðinni um virkt barnalýðræði þar sem við leitum fjölbreyttra leiða til að fá fram sjónarmið og raddir barnanna og notum við til þess fjölbreyttar leiðir. Eitt af því sem við gerum er að hafa hugmyndakassa þar sem börnin geta sett hugmyndir og tillögur til starfsmanna hvenær sem þeim dettur í hug. Hugmyndakassi og barnaráð eru orðin fastur hluti í starfinu Halastjörnunnar en við ætlum að leggja mikið áherslu á það að efla virk þátttöku barna í að skapa dagskrá í Halastjörnunni og halda sérstök félagsfærni námskeið og smiðjur fyrir bæði yngri og eldri börn. Halastjarnan mun hefja ferli að vera Réttindafrístund Unicef á skólaári 2021-2022 með Háteigsskóla og félagsmiðstöð 105.

Fagmennska og samstarf í öndvegi

Í frístundaheimilinu Halastjarnan starfar framsækið starfsfólk sem rýnir eigin starfsaðferðir, tileinkar sér nýja starfshætti og vinnur saman að sameiginlegum markmiðum. Hlutverk starfsfólks er að koma til móts við þarfir barna og stuðla að alhliða þroska þeirra ásamt því að búa þau undir virka þátttöku í fjölmenningar- og fjölþjóðlegu lýðræðissamfélagi. Í þessu samhengi skiptir miklu að virkja áhuga og ástríðu allra barna en það hefur bein áhrif á árangur þeirra. Til þess að það takist þarf að styðja faglegt frumkvæði starfsfólks, veita því rík tækifæri til starfsþróunar og markvissa ráðgjöf og handleiðslu í starfi. Starfsfólkið setur metnað sinn í það að húsnæði og aðstaða veiti fullnægjandi umgjörð um starfið og að starfið stuðli að heilbrigði, þroska og vellíðan barna og starfsmanna.

 

Aðgerðaáætlun 2021-2022

Inngangur

Halastjarnan þjónustar börn á aldrinum 6-9 ára í Miðborginni og er staðsett við Háteigsskóla. Forstöðukona er Ulrike Schubert og aðstoðarforstöðukona er Elín Helga Björnsdóttir. Þar að auki vinna 17 starfsmenn í Halastjörnunni sem eru til þess fallin að auðga og efla starfið með börnunum.

Frístundaheimilið Halastjarnan heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

Hlutverk og gildir Tjarnarinnar

Frístundamiðstöðin Tjörnin hefur einsett sér að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi og rík áhersla er lögð á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Til þess að ná því vinnum við með virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi og hugum sérstaklega að því að virkja börn og unglingar sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu. Við höfum sett okkur ákveðin gildi sem leggja grunn að öllu starfi á okkar vegum, en þau eru:

Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!
Umhyggja –  okkur er ekki sama!
Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

Um Aðgerðaáætlun

Aðgerðaráætlun þessi er unnin sem liður í starfsætlun Tjarnarinnar, en starfsáætlanir frístundamiðstöðva skóla- og frístundasviðs eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar „Látum draumana rætast“ og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu.

Halastjarnan fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem tekur gildi 1. september 2021 og nær til 31. ágúst 2022. Hægt er að nálgast það á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu. Aðgerðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

Menntastefna Reykjavíkurborgar

Við störfum í anda menntastefnu Reykjavíkurborgar en meginmarkmið hennar er að öll börn vaxi, dafni og uni sér saman í lýðræðislegu samfélagi sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífs. Grundvallarþættir stefnunnar eru fimm, sjá nánar hér að neðan:

Félagsfærni

Með félagsfærni er átt við hæfnina til að eiga árangursrík samskipti við aðra og viljann til hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt og samfélag. Starfið í frístundaheimilunum er í eðli sínu þjálfun í eflingu félagsfærni og markvisst er unnið með félagsfærni í gegnum félagsfærnileiki, samvinnuverkefni og vináttuþjálfun, ásamt því sem börnunum er leiðbeint um samskipti í leik og við lausn ágreinings. Við veitum börnum fjölbreyttan vettvang til þess að tjá skoðanir sínar, leggjum áherslu á að þau þjálfist í að tjá skoðanir sínar, læti að hlusta á skoðanir annarra og virða þær. Börnum er leiðbeint um hvernig leysa má friðsamlega úr ágreiningsmálum og þeim veitt leiðsögn í samskiptum, samvinnu og samkennd og þeim veitt tækifæri til að sýna hug sinn í verki og koma skoðunum sínum á framfæri í fjölbreyttu, lýðræðislegu samstarfi.

Sjálfsefling

Sterk sjálfsmynd barna og trú á eigin getu er einhver besti grunnur sem hægt er að veita barni út í lífið. Sjálfsefling felur í sér að barnið öðlist trú á eigin getu og að það læri að þekkja styrkleika sína og veikleika. Við leggjum áherslu á að kenna börnunum sjálfsaga og að efla með sér þrautseigju og seiglu. Skýr og sterk sjálfsmynd hjálpar barninu að taka sjálfstæðar, ábyrgar ákvarðanir, takast á við mótlæti, læra að leysa ágreining friðsamlega og lifa í sátt við aðra. Sjálfsstjórn og samskiptahæfni eru nátengd og hafa áhrif á sjálfstraust barna, líðan, námsárangur og almennt árangur í lífinu. Við leggjum á það ríka áherslu að efla börnin og styðja í því að verða sterkir, sjálfbjarga einstaklingar, en það gerum við m.a. með því að þjálfa þau í því að taka sjálfstæðar ákvarðanir, að ögra þeim og kenna þeim að standa með sjálfum sér, að hjálpa þeim að þekkja sig sjálf og tilfinningar sínar, hjálpa þeim að átta sig á hvað þau vilja og opna hug þeirra fyrir hugmyndum og fólki. Við veitum þeim jákvæða hvatningu til að koma eigin hugmyndum í framkvæmd, en einnig hjálpum við þeim að bjarga sér í hversdeginum, svo sem með því að hjálpa þeim að læra á nærumhverfi sitt, læra á klukku og að passa tímann sinn, læra að gera sér einfaldan mat svo þau eigi auðveldara með að sjá um sig sjálf þegar þau eru vaxin upp úr frístundaheimilinu o.s.frv.

Læsi

Með læsi er átt við þá hæfni að geta lesið, skilið, túlkað og unnið á gagnrýninn hátt með ritað mál, orð, tölur, myndir og tákn. Í víðtækri merkingu vísar hugtakið einnig til læsis á ólíka miðla, umhverfi, hegðun og aðstæður. Læsi er í eðli sínu félagslegt fyrirbæri og hefst með máluppeldi barna við fæðingu. Við vinnum með að efla þekking og skilning barna á samfélagi sínu og umhverfi, eflum með þeim miðlalæsi, menningarlæsi og svo almennt ritmálslæsi með fjölbreyttum verkefnum, svo dæmi séu tekin um hvernig unnið er með læsi í frístundaheimilunum okkar en góð læsisfærni á íslensku lykill að þekkingaröflun og skilningi á umhverfi og samfélagi.

Sköpun

Í frístundaheimilunum er lögð rík áhersla að vinna sköpun og skapandi viðfangsefnum og því bjóðum við ávallt upp á fjölbreytt úrval af viðfangsefnum sem stuðla að sköpun og skapandi hugsun. Fjölbreytni er í skapandi viðfangsefnum, þeim er gert jafn hátt undir höfði og öðrum verkefnum og áhersla er á að börnin hafi gott aðgengi að skapandi efnivið þar sem þau hafa val um að vinna eftir fjölbreyttum leiðum. Auk þess tökum við þátt í listaviðburðum eins og barnamenningarhátíð og heimsækjum reglulega söfn og aðrar menningarstofnanir. Við erum dugleg að nota opinn efnivið og flétta tækninni inn í starfið okkar þannig að krökkum gefist færi á að fá sem flesta snertifleti við verk-, tækni- og listnám. Við leggjum áherslu á skapandi verkefni, hvort sem er í stuttum smiðjum eða lengri klúbbum og reynum að flétta saman skapandi vinnu og verklegri vinnu þar sem börnin þjálfast í meðferð áhalda, s.s. með skartgripagerð, tálgun, ljósmyndum o.s.frv.

Heilbrigði

Undir heilbrigði falla meðal annars lífs- og neysluvenjur, líkamleg færni, kynheilbrigði og andleg og félagsleg vellíðan. Í hnotskurn má segja að sá einstaklingur sé heilbrigður sem hefur tileinkað sér heilbrigðan lífsstíl og öðlast hæfni til að standa vörð um eigið heilbrigði. Vellíðan barns í daglegu lífi leggur grunninn að virkri þátttöku, aukinni færni og árangri í skóla- og frístundastarfi. Unnið er að því að skapa umræður um heilbrigði í víðum skilningi, t.d. vellíðan, margbreytileika, svefn og hollar lífs- og matarvenjur. Við störfum eftir gátlista skóla- og frístundasviðs um heilsueflandi frístundastarf og styðjum þannig að heildrænt heilbrigði barnanna og hjálpum þeim að leggja góðan grunn að heilbrigðum lífsstíl.

Leiðarljósin okkar

Tvö leiðarljós vísa okkur veginn við að ná markmiðum menntastefnunnar. Hið fyrra er „barnið sem virkur þátttakandi og hið síðara er „fagmennska og samstarf í öndvegi“.

Barnið sem virkur þátttakandi

Uppeldi og menntun barna og unglinga er samfélagslegt verkefni og á sér stað bæði með formlegum og óformlegum hætti. Í skóla- og frístundastarfi er virkni barna og lýðræðisleg þátttaka í leik og starfi mikilvægt leiðarljós. Veita þarf börnum viðeigandi stuðning og byggja á styrkleikum þeirra og bakgrunni svo að þau geti haft áhrif á nám sitt, líðan og umhverfi. Við vinnum út frá hugmyndafræðinni um virkt barnalýðræði þar sem við leitum fjölbreyttra leiða til að fá fram sjónarmið og raddir barnanna og notum við til þess fjölbreyttar leiðir. Eitt af því sem við gerum er að hafa hugmyndakassa þar sem börnin geta sett hugmyndir og tillögur til starfsmanna hvenær sem þeim dettur í hug. Hugmyndakassi og barnaráð eru orðin fastur hluti í starfinu Halastjörnunnar en við ætlum að leggja mikið áherslu á það að efla virk þátttöku barna í að skapa dagskrá í Halastjörnunni og halda sérstök félagsfærni námskeið og smiðjur fyrir bæði yngri og eldri börn. 
Halastjarnan mun hefja ferli að vera Réttindafrístund UNICEF á skólaárinu 2021-2022 með Háteigsskóla og félagsmiðstöðinni 105.

Fagmennska og samstarf í öndvegi

Í frístundaheimilinu Halastjörnunni starfar framsækið starfsfólk sem rýnir eigin starfsaðferðir, tileinkar sér nýja starfshætti og vinnur saman að sameiginlegum markmiðum. Hlutverk starfsfólks er að koma til móts við þarfir barna og stuðla að alhliða þroska þeirra ásamt því að búa þau undir virka þátttöku í fjölmenningar- og fjölþjóðlegu lýðræðissamfélagi. Í þessu samhengi skiptir miklu að virkja áhuga og ástríðu allra barna en það hefur bein áhrif á árangur þeirra. Til þess að það takist þarf að styðja faglegt frumkvæði starfsfólks, veita því rík tækifæri til starfsþróunar og markvissa ráðgjöf og handleiðslu í starfi. Starfsfólkið setur metnað sinn í það að húsnæði og aðstaða veiti fullnægjandi umgjörð um starfið og að starfið stuðli að heilbrigði, þroska og vellíðan barna og starfsmanna.

Nálgun við gerð Aðgerðaráætlunar

Við gerð þessarar aðgerðaráætlunar var leitast við að hafa víðtækt samráð við sem flesta hagsmunaaðila til þess að geta sem best mætt þörfum þeirra og óskum um þjónustu. Rætt var við börnin um hvernig þau sjá starfið í Halastjörnunni fyrir sér. Börnin komu með fullt að flottum smiðjuhugmyndum og dót sem þau vildu leika sér með í Halastjörnunni. Spurningakönnun var send til allra foreldra auk þess sem frétt fór inn á Facebook síðu foreldra þar sem þeir voru hvattir til þess að koma hugmyndum sínum á framfæri. Að þessu sinni fengum við aðeins eitt svar frá foreldrum. Síðast en ekki síst voru starfsmenn virkir í vinnunni og komu með ýmsar góðar tillögur að verkefnum þar sem grunnþættir og leiðarljós menntastefnunnar eru í fyrirrúmi, verkefnin aldursviðeigandi og áhuga hvetjandi fyrir krakkana.

Aðgerðaráætlun 2021-2022

Aðgerðaráætlun Halastjörnunnar er í takt við skólaárið og tekur gildi 23. ágúst 2021- 22. ágúst 2022. Hér á eftir munum við lista upp helstu verkefni og viðburði hvers mánaðar. Þess ber að geta að þessi listi er ekki tæmandi eða bindandi, enda er starfið okkar lifandi vettvangur sem tekur mið af þörfum þess barna- og starfsmannahóps sem hjá okkur er. Hann á þó að gefa góða mynd af því hvernig við vinnum og setjum framangreind markmið og áhersluþætti í framkvæmd. Ávallt er boðið upp á útiveru, hreyfingu og frjálsan leik í bland við fjölbreyttar smiðjur, klúbba og þematengd verkefni. Með þessu móti náum við góðu jafnvægi á milli þess að leyfa börnunum að njóta sín með félögum sínum og sinna sínum áhugasviðum þegar formlegri dagskrá skólans er lokið.

Fjölbreytileiki og læsi er einn áhersluþáttur sem við völdum okkur fyrir skólaári 2021-2022 þar sem við ætlum að setja mikið áherslu á að styðja við læsi allra barna, en sérstaklega við börn sem eru af erlendum bergi brotin. Þar að auki völdum við okkur áhersluþættir heilbrigði, félagsfærni og sjálfsefling úr menntastefnu Reykjavíkurborgar sem áhersluþættir fyrir komandi skólaár.

Einu sinni í viku höldum við sérstakan 4. bekkjar klúbb þar sem við erum að gera skemmtilega hluti í samstarfi við börn í 4. bekk. Markmiðið er að aðlaga starfið betur að 4. bekk og reyna þar með að halda þeim í frístundastarfinu. Í klúbbnum hafa börnin meiri áhrif á dagskrá og finna fyrir hvatningu til áframhaldandi þátttöku innan frístundamiðstöðvanna. Halastjarnan er í samstarfsii við félagsmiðstöðina 105 í verkefninu 104- opið hús fyrir 4. bekk. Verkefni gengur út á það að halda opið hús fyrir öll börn í 4. bekk tvisvar til þrisvar á önn fyrir öll börn í árganginum eftir hefðbundinn opnunartíma, eða frá 17:00-18:30.

Ágúst

 • ágúst: Sumarfrístund hefst aftur eftir sumarlokun.
 • – 13. ágúst: Velkomin í frístund bæklingurinn sendur til barna í 1. bekk fyrir skólaárið 2019-20
 • Skólasetning 23.ágúst- lokað í Halastjörnunni
 • ágúst opnar Halastjarnan fyrir börn í 2.-4. bekk.
 • ágúst: Sykurpokadagur í 1. bekk: Halastjarnan opnar fyrir börn í 1. bekk, börnin fá sykurpoka, þýsk hefð sem merkir upphaf skólagönguna
 • Ráðning nýrra starfsmanna og onboarding.
 • Valkerfið sett af stað – teknar myndir af börnunum.
 • Tökum á móti börnum og þeim kynnt starfið og starfsfólkið í Halastjörnunni, farið í gildin okkar.
 • Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið.

September- Hreysti og vellíðan

 • september: Kynning á starfinu fyrir foreldra
 • -24. september: Heilsuvika

Október- Vísindi og tilraunir

 • -21. október: Vísinda- og tilraunavika
 • október: Starfsmannafræðsla Regnbogavottun
 • -26. október – Haustfrí

Nóvember

 • -6. nóvember: foreldraviðtöl í Halastjörnunni
 • nóvember: Langur dagur – Starfsdagur skóla
 • nóvember: Langur dagur – foreldraviðtöl
 • -19. nóvember: Barnasáttmálavíka
 • nóvember: Réttindaganga fyrir börn í 2. bekk

Desember- Jólamarkaðurinn

 • desember: Jólamarkaður – SOS barnaþorp
 • desember: langur dagur – jólaleyfi skóla
 • desember: langur dagur – jólaleyfi skóla
 • desember: langur dagur – jólaleyfi skóla
 • desember: langur dagur – jólaleyfi skóla
 • desember: langur dagur – jólaleyfi skóla
 • desember: langur dagur – jólaleyfi skóla
 • desember: langur dagur – jólaleyfi skóla
 • desember: langur dagur – jólaleyfi skóla

Janúar- Fjölbreytileiki

 • janúar: langur dagur – starfsdagur í skóla
 • – 21. janúar: fjölbreytileikavíka

Febrúar- miðlalæsi

 • febrúar: Fjölskylduviðburður í vetraleyfi
 • febrúar – 18. febrúar: Vetrarfrí
 • – 25.febrúar: miðlalæsisvika
 • febrúar- bolludagur

Mars- Nýsköpun og hönnun

 • mars: sprengidagur
 • mars: öskudagur
 • mars: langur dagur – starfsdagur í skóla
 • -11.mars: foreldraviðtöl í Halastjörnunni
 • mars: langur dagur – foreldraviðtöl
 • : Umhverfisvika

Apríl- Barnamenning

 • – 10. apríl: Barnamenningarhátið
 • -13. apríl: langir dagar -páskaleyfi skóla
 • -18. páskar- lokað
 • apríl: Sumardagurinn fyrsti – lokað

Maí- Kassabílarallý

 • maí: sameigindlegur Starfsdagur SFS- lokað
 • maí: Kassabílarally
 • maí: Uppstigningardagur – lokað

Júní

 • júní: langur dagur – starfsdagur í skóla, síðasti dagur í vetrastarfi
 • júni: Annar í hvítasunnu – lokað
 • júní: Starfsdagur Halastjörnunnar- lokað
 • júní: Skólaslit- lokað
 • júní: Sumarstaf Halastjörnunnar hefst
 • júní: Þjóðhátíðardagur Íslendinga – lokað

Júlí

 • -8. júlí: Frístundaheimilin sameinast á sameiginlegu námskeiði í Draumalandi.
 • júlí: Frístundaheimilin lokað vegna sumarleyfa
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt