Stefnur og áætlanir

Draumaland vinnur eftir verklaginu Opinskátt um ofbeldi.

Við hengjum myndir á veggina, tökum umræðuna við börnin og erum alltaf tilbúin að hlusta.

Hér má sjá frekari upplýsingar um verkefnið.

 

Verkefnið Vinsamlegt samfélag varð til við sameiningu leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs í eitt svið; skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Með vinsamlegu samfélagi er átt við samfélag þar sem framkoma allra einkennist af virðingu, samkennd og ábyrgð. Þar er einelti ekki liðið en þegar þörf krefur er tekið skipulega á því í samræmi við eineltisáætlun skólans/frístundamiðstöðvarinnar og stefnu borgarinnar.

Mikilvægt er að samræma eins og kostur er viðhorf og skilaboð allra starfsmanna um framkomu og samskipti til barnanna í borginni og efla það starf leik- og grunnskóla og frístundamiðstöðva sem stuðlar að vinsamlegu samfélagi meðal barna og starfsmanna.

Vinsamlegt samfélag miðar að því að styðja við gerð virkra eineltisáætlana og viðeigandi verkferla á starfsstöðum.

Lesa má nánar um verkefnið hér 

Almennt um eineltisáætlunina

Allir starfsstaðir frístundamiðstöðvarinnar Tjarnarinnar starfa samkvæmt verklagi í
eineltismálum sem varð til í samstarfi leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs sem gengur
undir nafninu Vinsamlegt samfélag. Þar er stefnt að því að framkoma allra einkennist af
virðingu, samkennd og ábyrgð og er einelti ekki liðið í vinsamlegu samfélagi. Ef þörf krefur er
tekið skipulega á því í samræmi við eineltisáætlun frístundamiðstöðvarinnar og stefnu
borgarinnar.
Mikilvægt er að samræma eins og kostur er viðhorf og skilaboð allra starfsmanna um
framkomu og samskipti til barnanna í borginni og efla það starf leik -og grunnskóla og
frístundamiðstöðva sem stuðlar að vinsamlegu samfélagi meðal barna og starfsmanna.
Frístundamiðstöðin Tjörnin vinnur samkvæmt verklagi Vöndu Sigurgeirsdóttur um
vináttuþjálfun, sem miðar að því að efla félagsfærni og vináttufærni barna, finna sérstaklega
þau börn sem þurfa stuðning og aðstoð og þjálfa upp hjá þeim jákvæð hegðunarmynstur.
Öflugasta forvörnin gegn einelti felst í því að börn læri með skipulögðum hætti að vera
saman í leik og starfi þar sem lýðræði, mannréttindi og jafnrétti eru höfð að leiðarljósi.

Hvað er einelti?

Einelti felur í sér að einstaklingur er tekinn fyrir af öðrum einstakling eða hópi. Einelti er
ofbeldi sem getur haft varanleg áhrif á sálarlíf fórnarlambsins. Einelti felur í sér að
einstaklingur er tekinn fyrir af einum eða hópi með síendurtekinni stríðni, látbragði, niðrandi
ummælum, sögusögnum, andlegri kúgun, hótunum af ýmsu tagi, félagslegri höfnun eða
markvissri útskúfun.
Einelti getur einnig birst í samskipum í vefmiðlum. Það er hlutverk fullorðna fólksins að sjá til
þess að börn umgangist vefinn af ábyrgð.
Frístundamiðstöðin er með eineltisáætlun sem allar starfstöðvar starfa eftir til að fyrirbyggja
einelti og uppræta það þegar grunur er um slíkt. Foreldrar skulu alltaf taka vísbendingar eða
upplýsingar um einelti alvarlega og setja sig í samband við forstöðumann á viðkomandi
starfsstöð til að hefja samstarf um að uppræta það.
Í stefnu og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs segir að leita skuli allra leiða til að börnum í
þjónustu þess líði vel og að unnið sé markvisst að því í samræmi við forvarnarstefnu
borgarinnar að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og þjálfa félagsfærni og samskipti barnanna.
Tekið er fram að einelti og ofbeldi sé ekki liðið.

 

Áhrif eineltis á börn

Einelti er ofbeldi sem getur haft varanleg áhrif á sálarlíf þolandans. Ef barn er lagt í einelti
líður ekki langur tími áður en því fer að líða illa, verður óttaslegið, öryggislaust, einmana og á
varðbergi gagnvart félögum. Sjálfstraustið hverfur, barnið dregur sig í hlé og verður jafnvel
veikt án sýnilegra sjúkdóma.
Langvarandi einelti veldur streitu sem leitt getur til alvarlegra vandamála eins og óæskilegrar
hegðunar, lystarleysis og þunglyndis.

Hvað geta foreldrar gert ef barn þeirra verður fyrir einelti?

Foreldrar skulu alltaf taka vísbendingar eða upplýsingar um einelti alvarlega. Nauðsynlegt er
að ræða við barnið, hlusta vel á það og sýna því umhyggju og skilning.
Foreldrar þurfa því næst að ræða við forstöðumann viðkomandi starfseiningar, sem aflar
nauðsynlegra gagna til að varpa ljósi á staðreyndir. Sé eineltið staðfest gerir starfseiningin
viðbragðsáætlun til að takast á við eineltið samkvæmt verkferli Tjarnarinnar í eineltismálum
sem finna má aftast í þessu skjali, en hann er byggður á gátlista eineltisáætlana. Komi upp
eineltismál á skólaárinu er málið unnið í þverfaglegu eineltisteymi sem starfar innan hvers
skóla Komi upp eineltismál í sumarstarfinu er málið alfarið unnið af starfmönnum
Tjarnarinnar með hlutaðeigandi aðilum með möguleikann á stuðningi frá þjónustumiðstöð.
Samkvæmt nýjum lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021 og
aðgerðaráætlun um forvarnir meðal barna og ungmenna skal skv. aðgerð C.1. vera starfandi
forvarnarteymi í hverjum grunnskóla sem tengiliðir frístundaheimila og félagsmiðstöðva sitja
ásamt fleiri sem koma að málefnum barnsins innan og utan skóla.

Fyrirspurnir og/eða ábendinga

Hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar starfar ráðgjafi foreldra og skóla. Hann vinnur
að úrlausn eineltismála í samstarfi við foreldra og stofnanir Reykjavíkurborgar. Hægt er að
hafa samband í síma 4 11 11 11.
Foreldrar eða skólar geta óskað eftir aðstoð sérstaks fagráðs sem starfar á ábyrgð menntaog menningarmálaráðuneytis ef ekki tekst að finna viðunandi lausn innan skóla eða
sveitarfélags, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir að aðkomu sérfræðiþjónustu.

Tenglar

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar má finna upplýsingar um verkefnið Vinsamlegt samfélag og
gátlista sem starfshópur um verkefnið setti fram en gátlistinn er leiðbeinandi fyrir þá sem
vinna að gerð eineltisáætlana á starfsstöðum skóla- og frístundasviðs. Hann samræmir
áætlun um forvarnir, inngrip og eftirfylgd í eineltismálum í öllum hverfum borgarinnar.
Gátlistinn var unninn í víðtæku samráði starfsfólks skóla- og frístundasviðs, fulltrúa foreldra
og þjónustumiðstöðva.

 • Upplýsingar um Vinsamlegt samfélag: http://reykjavik.is/vinsamlegt-samfelag
 • Gátlisti vinsamlegs samfélags vegna eineltis: http://reykjavik.is/gatlisti-vegna-eineltis
 • Einelti í skóla- og frístundastarfi: http://reykjavik.is/thjonusta/einelti-i-skola-ogfristundastarfi
 • Einnig má finna þar upplýsingar um opinskátt um ofbeldi: https://reykjavik.is/opinskatt-umofbeldi
 • leiðbeiningar til starfsfólks opni barn sig um mögulega kynferðisleg áreitni eða
  ofbeldi: https://menntastefna.is/tool/leidbeiningar-til-starfsfolks-kynferdisleg-areitni-edaofbeldi/

 

Verkferill Tjarnarinnar í eineltismálum.

Verklag starfsstaða frístundamiðstöðvarinnar Tjarnarinnar í eineltismálum byggir á þríþættri nálgun;
forvörnum, inngripi og eftirfylgd. Með forvörnum er lögð áhersla á að börn og ungmenni þjálfist í
lýðræðislegum vinnubrögðum og samskiptum sem einkennast af virðingu, samkennd og ábyrgð. Allir
starfsstaðir starfa eftir leiðarljósum í samskiptum sem endurspegla þessi gildi. Allt starfsfólk þekkir
eineltisáætlun Tjarnarinnar og er leitað til þeirra við árlega endurskoðun hennar. Með því að
samræma viðhorf og viðmið í samskiptum erum við að fyrirbyggja að einelti og annað ofbeldi fái
þrifist í umhverfi okkar. Meginmarkmiðið með því að vera með sérstaka eineltisáætlun er að
starfsfólk, börn, unglingar og foreldrar þeirra séu meðvitaðir um einelti, þekki birtingarmyndir þess
og viti hvernig bregðast skuli við komi upp grunur um einelti. Mikið er lagt upp úr því að fræða
starfsfólk um áhrif eineltis og er það bæði gert með reglulegri umræðu á starfsmannafundum sem og
formlegri fræðslu og nýtum verkfæri vináttuþjálfunar sem fyrirbyggjandi aðgerð. Eineltisáætlunin er
kynnt öllum hlutaðaeigandi, enda er það ábyrgð allra sem koma á einn eða annan hátt að starfinu
okkar að koma í veg fyrir einelti. Einn mikilvægasti liðurinn í þessu er að rýna vel í niðurstöður úr
könnunum um líðan starfsfólks og barna og unglinga og nýta þær í vinnu gegn einelti á
starfsstöðunum okkar, að kynna samskiptareglur vel. Tjörnin leggur á það ríka áherslu að
forstöðumenn frístundaheimila og félagsmiðstöðva sitji sem fulltrúar í eineltisteymum skólanna
ásamt öðrum hlutaðeigandi.
Þegar foreldrar tilkynna um einelti gegn barni sínu fylla þeir út þetta eyðublað sem þeir senda á
forstöðumann viðkomandi starfseiningar. Berist okkur ábending um einelti er hún
undantekningarlaust tekin alvarlega. Enda þótt í ljós komi að ekki sé um einelti að ræða þarf samt að
taka allar vísbendingar um óæskileg samskipti eða vanlíðan barna alvarlega og takast á við vandann í
samræmi við eðli hans.
Ef forstöðumaður óskar eftir að foreldar komi á fund í skóla- eða frístundastarfi til að ræða
hugsanlegt einelti ætti alltaf að upplýsa þá um hverjir verði á fundinum. Einnig ætti að hvetja foreldra
til að koma ekki einir á fundi heldur hafa einhvern með sér sem þeir treysta. Þannig er þess gætt að
jafnvægi ríki á fundum.
Skóla-og frístundasvið hefur útbúið gátlista sem er leiðbeinandi fyrir þá sem vinna að gerð
eineltisáætlana á starfsstöðum skóla- og frístundasviðs. Hann samræmir áætlun um forvarnir, inngrip
og eftirfylgd í eineltismálum í öllum hverfum borgarinnar, en gátlistann má sjá hér.

 

 

 

Aðgerðaráætlun Draumalands 2022-2023

Frístundaheimilið Draumaland heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem  þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

Draumaland þjónustar börn á aldrinum 6-9 ára í Austurbæjarskóla.

Forstöðumaður er Kristófer Nökkvi Sigurðsson og aðstoðarforstöðumaður er Þorbjörg Roach. Starfsmenn eru 12 og margir með fjölbreytta menntun og reynslu.

Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2022-2023 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2022 og gildir til 31. ágúst 2023.

Draumaland fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

Aðgerðaráætlun hverrar starfseiningar er sett upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

 

 

Gildi

 

Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

 

Umhyggja –  okkur er ekki sama!

 

Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

 

 


 

 

Um aðgerðaráætlunina

Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 23.ágúst. 2022.ágúst 2023. Hér á eftir verður listað upp helstu verkefnin og viðburðina sem eru í hverjum mánuði starfsársins fyrir sig. Þess ber að gæta að þessi listi er ekki tæmandi eða bindandi, enda er starfið okkar lifandi vettvangur sem tekur mið af þörfum þess barna- og starfsmannahóps sem hjá okkur er. Hann á þó að gefa góða mynd af því hvernig við vinnum og hvernig við setjum framangreind markmið og áhersluþætti í framkvæmd í raunverulegum verkefnum. Ávallt er boðið upp á útiveru, hreyfingu og frjálsan leik í bland við fjölbreyttar smiðjur, klúbba og þematengd verkefni. Með þessu móti náum við góðu jafnvægi á milli þess að leyfa börnunum að njóta sín með félögum sínum og sinna sínum hugðarefnum þegar formlegri dagskrá skólans líkur og  að fá útrás fyrir hreyfiþörf sína náttúrulega forvitni og skapandi hugsun þannig að þau fái það mesta út úr veru sinni í frístundaheimilinu. Áhersla er lögð á það að styðja við lestrarnám barnanna með óformlegum hætti, svo sem með því að hafa gott aðgengi að bókum í frístundaheimilinu og með því að hafa ritmálið sýnilegt í umhverfinu, m.a. með því að merkja helstu hluti og rými í starfinu með bæði orðmynd og mynd. Þannig náum við líka að styðja við og ýta undir markvisst íslenskunám hjá börnum sem ekki eru með íslensku að móðurmáli. Við erum einnig dugleg að nýta okkur bókasöfnin í hverfinu og erum í góðu samstarfi við skólabókasafnið.

Við vinnum út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frítímaþjónustu í Reykjavík til 2025.

Menntastefna Reykjavíkurborgar er ætlað að endurspegla grunngildi Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um að menntun barns skuli beinast að því að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þess með það að markmiði að búa það undir að lifa ábyrgðu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og vinsemdar, þar sem við leitum fjölbreyttra leiða til að fá fram sjónarmið og raddir barnanna og notum við til þess fjölbreyttar leiðir. Eitt af því sem við gerum er að hafa hugmyndakassa þar sem þau geta sett hugmyndir og tillögur til starfsmanna hvenær sem þeim dettur í hug og úr þeim er unnið. Við minnum reglulega á hugmyndakassann og bjóðumst til að aðstoða börnin við að koma hugmyndum sínum í kassann. Á starfsmannafundum förum við yfir hugmyndir og reynum að framkvæma þær eftir bestu getu.

Við erum dugleg við að nota opinn efnivið og flétta tækninni inn í starfið okkar þannig að krökkum gefist færi á að fá sem flesta snertifleti við verk-, tækni- og listnám. Við leggjum áherslu á skapandi verkefni, hvort sem er í stuttum smiðjum eða lengri klúbbum og reynum að flétta saman skapandi vinnu og verklegri vinnu þar sem þau þjálfast í meðferð áhalda, s.s. með skartgripagerð, vísindatilraunir, ljósmyndum o.s.frv.

 

Nálgun við gerð aðgerðaráætlunar:

 

Við gerð þessarar aðgerðaráætlunar var leitast við að hafa víðtækt samráð við sem flesta hagsmunaaðila til þess að geta sem best mætt þörfum þeirra og óskum um þjónustu. Meðal annars var leitað eftir hugmyndum barnanna um það hvernig þau vilja sjá starfið og var hugmyndakassinn látinn ganga í um frístundaheimilið. Einnig var leitað til foreldra og þeir hvattir til að koma tillögum um verkefni eða betrumbætur  á starfinu til forstöðumanna sem gætu nýst í þessari vinnu. Einnig voru starfsmenn virkir í vinnunni að koma með ýmsar góðar tillögur að verkefnum þar sem við náum að koma framangreindum markmiðum og áherslum í aldursviðeigandi og áhugahvetjandi verkefni fyrir krakkana.

 

Helstu dagsetningar

 

 Ágúst

 • Ráðning nýrra starfsmanna í fyrirrúmi
 •  17.ágúst: Kynningarbæklingur sendur í pósti ,,Velkomin í frístundarheimilið þitt“
 • 18. ágúst: Síðasti dagur í sumarfrístund.
 • 19. ágúst: Starfsdagur frístundaheimila Tjarnarinnar
 • 22.ágúst: Skólasetning – Lokað á Skýjaborgum
 • 23. ágúst: Fyrsti dagur vetrarfrístundar fyrir börn í 2. bekk sem fengið hafa pláss
 • 24. ágúst: opnar vetrarfrístunda fyrir börn í 1. bekk.

 

 

September

 

 • Klúbbastarfs hefst og foreldrakynning.
 • Klúbbastarf byrjar
 • Undirbúningur fyrir útieldunarverkefni hefst (Þróunarverkefni)
 • Kynnum vináttuþjálfunarverkefnið fyrir starfsmönnum
 • -23. Heilsuvika – fyrsta sameiginlega þemavika frístundaheimila Tjarnarinnar

 

 

 

Október

 

 • 10.-14.október:  Vísinda og tilraunavika
 • 3.október – Lokað í Austurbæjarskóla – Lengd viðvera í Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 • 21, 24 og 25 október: Haustfrí/Vetrarfrí. Lokað á Draumalandi
  •  Fjölskylduviðburður í vetrarleyfi í boði Tjarnarinnar.
 • 31. október: Hrekkjavaka
 • Foreldraviðtöl auglýst fyrir þá sem vilja

 

Nóvember

 

 • 14.-18. nóvember: Réttindavika barna. Þemavika í tilefni afmælis Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og til að minna börnin á réttindin sín. Þriðja sameiginlega þemavika FH Tjarnarinnar.
 • 17.nóvember – Lokað í Draumalandi vegna starfsdags
 • Undirbúningur fyrir jólamarkað Draumalands þar sem gott málefni verður styrkt

 

Desember

 • 19.desember: Skertur dagur í Austurbæjarskóla. Börnin í umsjá skóla til 13:20 og síðan opið í Draumalandi
 • Jólaföndur og jólagleði
 • 08. desember:  Jólamarkaður fjölskyldunnar  til styrktar SOS
 •  20 ,21, 22, 27, 28,  29, og 30. desember: Heilir dagar á Draumalandi vegna jólaleyfis (Skráning nauðsynleg)
 • 24, 25, 26 og 31. desember: Jólafrí Lokað í Draumalandi

 

Janúar

 • 02. janúar:Heill dagur á Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 • 16. – 20. janúar: Vika fjölmenning.
 • Hugmyndavinna fyrir Barnamenningarhátíð hefst

 

 

 

Febrúar

 

 • Klúbbastarf heldur áfram í Draumalandi
 • 13.-17. febrúar: Miðlalæsisvika
 • Skráning á umsókn.fristund.is vegna Skólaárs 2022 – 2023
  • Auglýst nánar síðar
 • 23 og 24. febrúar: Vetrarleyfi lokað á Draumalandi
 • Starfsþróunarsamtöl

 

Mars

 

 • 3. mars: Heill dagur á Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 • 27.-31. mars Umhverfisvika

Apríl

 

 • 17.-21 apríl: Barnamenningarvika – Draumaland verður með viðburð fyrir börnin
 • 3, 4,og 5 apríl: Heilir dagar á Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 • 20.apríl: Sumardagurinn fyrsti. Lokað í Draumalandi
 • Kynna sumarstarfið fyrir foreldrum

Maí

 • Í maí er lögð áhersla á útiveru og vettvangsferðir um nágrenni Vesturbæjarskóla.
 • Hið ,,árlega“ Regnbogahlaup frístundaheimilanna fer fram 17. maí
 • 10. maí: Starfsdagur lokað  á Draumalandi.
 • 17.maí: Regnbogahlaupið
 • 18. maí: Uppstigningardagur. Lokað í Draumalandi
 • 29.maí: annar í annar í hvítasunnu. Lokað í Draumalandi

 

 

Júní

 • Vetrarstarf lýkur og sumarfrístund hefst
 • 07. júní: Skólaslit. Lokað í Draumalandi
 • 08. júní: starfsdagur í Draumalandi
 • 09. júní: Sumarfrístund hefst
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt