Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

 Félagsmiðstöðin Gleðibankinn

Félagsmiðstöðin Gleðibankinn er ein af fimm félagsmiðstöðvum í Miðborg, Hlíðum og Vesturbæ sem starfrækt er af Tjörninni, frístundamiðstöð. Markhópurinn er börn og unglingar í 5.-10.bekk.

Félagsmiðstöðin vinnur í nánu samstarfi við stjórnendur Hlíðaskóla. Einnig er áhersla lögð á samvinnu við foreldra/forráðamenn í hverfinu. Félagsmiðstöðin er opin öllum þeim sem hafa áhuga á því að kynna sér starfsemi okkar. Félagsmiðstöðin er staðsett í Hlíðaskóla. 

Forstöðumaður Gleðibankanns er Gunnlaugur Víðir Guðmundsson

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Gunnlaugur V. Guðmundsson (Gulli)
  Gunnlaugur V. Guðmundsson (Gulli) Forstöðumaður
 • Anna Margrét Káradóttir
  Anna Margrét Káradóttir Aðstoðarforstöðumaður
 • Ivana E Carranza Barralaga
  Ivana E Carranza Barralaga Frístundaleiðbeinandi
  • Jón Steinar Ágústsson
   Jón Steinar Ágústsson Frístundaráðgjafi
   • Helgi Júlíusson
    Helgi Júlíusson Frístundaleiðbeinandi
    • Bjarki Hermannsson
     Bjarki Hermannsson Frístundaleiðbeinandi
     Leiðarljós og gildi

     Markmið félagsmiðstöðvarinnar Gleðibankanns er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu.
     Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi í frístundastarfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar.

     Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í.
     Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

     Aðgerðaráætlun

     Aðgerðaráætlun Gleðibankans  2018 – 2019

     Aðsetur félagsmiðstöðvar: Hlíðaskóli

     Fjöldi á miðstigi: 141

     Fjöldi á unglingastigi: 125

     Forstöðumaður & netfang: Gunnlaugur Víðir Guðmundsson gunnlaugur@reykjavik.is                     

     Aðgerðaráætlun Gleðibankans 2018-2019

     Inngangur

     Félagsmiðstöðin Gleðibankinn heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

     Gleðibankinn þjónustar börn á aldrinum10-16 ára og er staðsett í Hlíðaskóla.

     Forstöðumaður er Gunnlaugur V. Guðmundsson og aðstoðarforstöðumaður er Anna Margrét Káradóttir. Starfsmenn eru 6 og eru með fjölbreytta menntun.

     Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2018-2019 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2018 og gildir til 31. ágúst 2019.

     Gleðibankinn fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

     Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

     Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi

     Leiðarljós

     Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

      

     Hlutverk og framtíðarsýn

     Að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga, stuðla að alhliða þroska þeirra og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum.

     Framtíðarsýn skóla- og frístundasviðs er að gefa börnum og ungmennum rík tækifæri til að rækta hæfileika sína og blómstra í leik, námi, starfi og lífinu almennt.

     Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

     Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

     Gildi

     Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

     Umhyggja –  okkur er ekki sama!

     Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

      

     Umbótaþættir og áhersluatriði

     Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2018-2019 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2018 sem eru:

     • Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur
      Félagsmiðstöðin Gleðibankinn mun í vetur bjóða upp á námskeið í textagerð fyrir rapp og aðrar tónlistarstefnur. Auk þess að gera texta verða skoðaðir textar listamanna, saga og þróun textagerðar.
     • Verk-, tækni og listnám
      Í vetur verður boðið upp á ýmis námskeið í tónlistargerð meðal annars í tónlistarvikunni Taktlaus sem er sameiginlegur viðburður félagsmiðstöðva í tjörninni.
     • Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi
      Nemendur ákveða dagskrá félagsmiðstöðvarinnar og kjósa um hvaða viðburði þau vilja hafa yfir veturinn. Einnig er félagsmiðstöðin með 2 valgreinar í vetur félagsmálafræði og félagsmiðstöðvarval þar sem áhersla er lögð á fræðslu um jafnrétti og mannréttindi.
     • Fjölmenning
      Félagsmiðstöðin Gleðibankinn mun í vetur bjóða upp á mismunandi menningarkvöld til að kynnast ólíkri menningu.

     Að auki hafa frístundamiðstöðvarnar sett sér þrjú áhersluatriði sem unnið verður með þvert á borgina. Þau eru:

     • Lýðræði
      Líkt og síðustu ár mun félagsmiðstöðin Gleðibankinn leggja mikla áherslu á lýðræði í starfinu. Dagskrá er unnin og framkvæmd af börnunum sjálfum með leiðsögn starfsmanna. Félagsmiðstöðin sér um nemendaráð skólans og er það opin valgrein sem öllum nemendum á unglingastigi býðst að skrá sig í.
     • Lýðheilsa
      Í félagsmiðstöðinni er boðið upp á skipulagt starf og fræðsluefni sem ætlað er að efla tilfinningþroska, umburðarlyndi og umhyggju, vináttu, félagsfærni og sjálfsmynd barna og unglinga.
     • Starfsfólk er samstíga í því hvernig tekið er á óæskilegri hegðun þannig að tiltekin hegðun kalli á samskonar viðbrögð óháð því hvaða starfsmaður á í hlut.
     • Samstarf er við aðila utan félagsmiðstöðvarinnar s.s. skóla, fagfólk, barnavernd og stofnanir í nærsamfélagi um að halda utan um velferð og líðan barna, unglinga og starfsfólks.
     • Útilokun, fordómar og mismunun líðast ekki og börnin og unglingarnir eru hvattir til að láta starfsfólk vita ef slíkt á sér stað.

      

     • Foreldrasamstarf
      Foreldrasamskipti Gleðibankans fara fram í gegnum Mentor, mánaðarlegu fréttabréfi. Einnig er forstöðumaður viðstaddur á foreldrarfundardögum skólans og tekur vel á móti þeim sem vilja. Félagsmiðstöðin býður einnig upp á foreldrafundi fyrir ferðir og stóra viðburði.

      

     Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík. Þeir eru:

     • Sjálfmynd
      Félagsmiðstöðin leggur mikla áherslu á vinna útfrá áhugasviði barnanna og gefa þeim vettvang og verkefni sem styrkja þeirra sjálfsmynd. Starfsmenn aðstoða við að samskipti barnanna séu uppbyggileg. Einnig eru fræðslur og viðburðir sem miða við að auka sjálfsvitund þeirra og hvaða leiðir þau geta tekið til að styrkja sig. Dæmi er samskiptamiðlafræðsla, kynlífsfræðsla og umræðukvöld (taboo-kvöld).
     • Umhyggja
      Starfsmenn leggja mikla áherslu á að taka vel á móti öllum sem koma í félagsmiðstöðina. Félagsmiðstöðin er opin öllum og starfsmenn standa vörð um að engir viðburðir eða orðaræða sé útilokandi eða særandi.
     • Félagsfærni
      Félagsmiðstöðin miðar við að bjóða upp á fjölbreytta viðburði sem reyna mismikið á félagsfærni. Það er ekki gerð nein krafa á félagsfærni til að taka þátt en flestir viðburðir þjálfa börnin í samskiptum og félagsþroska. Markmið férlagsmiðstöðvarinnar er að auka félagsfærni þeirra sem mæta í gegnum viðburði og almenna þjónustu félagsmiðstöðvarinnar.
     • Virkni og þátttaka
      Þátttaka í stærri viðburðum og ferðum miðast við mætingakeppni félagsmiðstöðvarinnar. Með því eru börnin hvött til að mæta sem mest og taka þátt í starfinu. Forstöðumaður og aðstoðarforstöðumaður eru líka með viðveru á skólatíma og hvetja einstaklinga sem ekki hafa verið að mæta til að koma í félagsmiðstöðina.

     Aðgerðaráætlun 2018-2019

      

     Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-21.ágúst

      

     Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið.

      

     Ágúst:

     • Stjórnendur mæta til starfa: 17.ágúst
     • ágúst: Starfsdagur starfsfólk
     • ágúst: Skólasetning
     • ágúst: Fyrsta opnun
     • ágúst : Starf í 10-12 hefst
     • Setja niður fasta fundi fyrir veturinn með félagsstarfskennara, námsráðgjafa, skólastjórnendum og verkefnastjóra unglingadeildar.
     • Ákveða Landsmótshóp

      

     September:

     • Hefja vinnu með þróunnarstyrkinn.
     • ágúst Starfsdagsferð með starfsmannahópinn.
     • -14. september – Starfsdagar Samfés
     • Starfsdagur Nemendaráðs
     • Fyrsta ballið
     • Ákveða dagsetningu fyrir gistinótt.
     • Hefja fjáröflun fyrir Landsmót Samfés.
     • -21.september: Samræmd próf í 7.bekk
     • -28 september: Tjarnarleikarnir (Landsmótshópur sér um skipulag)

     Október

     • október: Foreldraviðtöl inn í skóla
     • -7.október: Landsmót Samfés á Selfossi
     • 19. og 22 október: Vetrarfrí
     • Gistinótt
     • október: starfsdagur Gleðibankans – lokað á opnunum.
     • -26 október: Tónlistarvika Tjarnarinnar (ábyrgð GB + 100og1)
     • Gistinótt. Skráning og greiða staðfestingargjald

     Nóvember:

     • nóvember: Baráttudagur gegn einelti
     • 6.og 7.nóvember: Undanúrslitarkvöld Skrekkur
     • nóvember:Úrslitakvöld Skrekkur
     • nóvember: Félagsmiðstöðvadagurinn
     • nóvember: Rímnaflæði
     • nóvember: Dagur mannréttinda barna
     • Skráning í skíðaferð hefst

      

      

     Desember:

     • desember: Staðfestingargjald fyrir skíðaferð
     • Jólaball
     • – 21 desember: Góðgerðadagur Gleðibankans: Friðarkaffi.
     • desember: Jólaskemmtanir inn í skóla
     • desember 2.janúar: Jólafrí í Hlíðaskóla
     • Viðhorfskannanir á foreldra, unglinga og börn í gegnum mentor

      

     Janúar

     • janúar: Starfsdagur unglingastarfs
     • jan Samfés Con
     • janúar: Söngkeppni Tjarnarinnar

     Febrúar

     • febrúar: Danskeppni Samfés
     • febrúar: Stíll – Hönnnarkeppni
     • febrúar: Foreldraviðtöl inn í skóla
     • febrúar – skráning á lokakeppni Söngkeppni Samfés hefst
     • – 26 febrúar: Vetrarfrí

      

     Mars:

     • -2.mars: Skíðaferð
     • mars: öskudagur
     • -14. mars: Samræmdpróf 9.bekkur
     • mars: Samfestingurinn
     • mars: Söngkeppni Samfés
     • mars: Borðtennis- , pool og fótboltaspilsmót Samfés

      

     Apríl:

     • -12.apríl: Aðalfundur Samfés (Djúpivogur)
     • apríl: 23.apríl: Páskafrí
     • apríl: Sumardagurinn fyrsti
     • apríl: Barnamenningarhátíð (Drullumall)

     Maí:

     • maí: Barnamenningarhátíð
     • Spurningarkeppni Tjarnarinnar (ábyrgð GB+ 100og1)
     • Kjósa í nemendaráð fyrir næsta ár
     • Lokaball

     Júní:

     • júní: Vorhátíð
     • júní: útskrift 10.bekkur
     • júní: Skólaslit
     • Streetball Tjarnarinnar
     • Sumarstarf hefst
     • útilega 10-12 ára starf

      

     Júlí:

     • Útilega unglingastarf
     • Sumarfrí starfsfólk
     Nemendaráð

     Nemendaráð

     Sameiginlegt Nemendaráð félgasmiðstöðvarinnar Gleðibankanns og Hlíðaskóla er starfrækt hvert skólaár undir handleiðslu forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarfskennara í skólanum. Nemendaráðið er valfag í stundatöflu, fundað er einu sinni í viku og einnig þegar þörf er á. Í nemendaráði Hlíðaskóla og Gleðibankans er mikil áhersla lög á unglingalýðræði og fá nemendaráðsmeðlimir mikið svigrúm, traust og frelsi til að sinna félagslegum þáttum innan veggja skólans.

     Opnunartímar

      5.-6. bekkur

     miðvikudagar kl. 15:45-17:00
     föstudagar kl 17:00-19:00 (smiðjur)

     7. bekkur

     miðvikudagar kl. 17:00-18:45
     föstudagar kl 17:00-19:00 (smiðjur)

     8.-10. bekkur

      Mánudagar: 19:30-22:00
     Þriðjudagar: 14:30-17:00
     Miðvikudagar: 19:30-22:00
     Föstudagar: 19:30-22:00

     Contact Us

     We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

     Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt