Halastjarnan

Frístundaheimilið Halastjarnan hefur umsjón með skipulagðri tómstundadagskrá fyrir börn í 1.-4. bekk í Háteigsskóla. Halastjarnan er starfrækt eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur frá 13:40-17:00, staðsett við Háteigsskóla. 

Ulrike Schubert er forstöðukona: ulrike.schubert@rvkfri.is
Alda Björk Harðardóttir er aðstoðarforstöðukonu.

Halastjarnan is an organized after school program for kids in 1st to 4th grade in Háteigsskóla. The program begins at the end of a regular school day at 13:40 and ends at 17:00. We are housed next to Háteigsskóli.

Head of Halastjarnan is Ulrike Schubert, ulrike.schubert@rvkfri.is
Assistant head is Alda BjörkHarðardóttir.

Starfsmenn

Starfsmenn

Leiðarljós og gildi

Leiðarljós frístundaheimila er að hvert barn fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Lögð er áhersla á að efla félagsþroska hvers barns og virðingu þess fyrir sjálfu sér, öðrum og umhverfi sínu. Við teljum mikilvægt að efla sjálfstæði og sjálfsmynd hvers barns og gera því kleift að kynnast eigin möguleikum. Þá er markmið með starfsemi frístundaheimila ekki síst að kynna ólíkar tómstundir fyrir barninu og veita börnum og foreldrum heildstæða þjónustu. Að ofangreindu má ljóst vera að barnið og vellíðan þess er þungamiðjan í daglegu starfi.

Leiðir að markmiðum

Við lítum svo á að barnið þroskist og læri með því að taka virkan þátt í daglegu starfi frístundaheimilisins: í útivistinni, í frjálsa leiknum og í skipulögðu hópastarfi. Við teljum að börn læri best með því að framkvæma (reynslunám/learning by doing) og að allir séu góðir í einhverju – enginn er góður í öllu. Eftirfarandi atriði lýsa vel nálgun okkar til að vinna að markmiðum starfsins:

 • Notum virka hlustun og sýnum börnunum hlýju og tillitsemi
 • Leggjum áherslu á frjálsan leik og val barnanna
 • Bjóðum upp á fjölbreytt hópastarf, s.s. föndur, myndlist,leiklist, tónlist, íþróttir og útiveru, vettvangsferðir,sögustundir
 • Beitum aðferðum barnalýðræðis og höfum börnin með í ráðum við gerð dagskrár og val á viðfangsefnum
 • Höfum yfirsýn og eftirlit með leiksvæðum og tryggjum öryggi og vellíðan barnanna

• Leitumst eftir samstarfi við íþróttafélög, tónlistarskóla,skáta og önnur félög/stofnanir sem bjóða upp á tómstundastarf fyrir börn

Aðgerðaráætlun

Aðgerðaráætlun Halastjörnunnar 2019-2020

 

Frístundaheimilið Halastjarnan heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

Halastjarnan þjónustar börn á aldrinum 6-9 ára í Miðborginni og er staðsett við Háteigsskóla skóla.

Forstöðumaður er Ulrike Schubert og aðstoðarforstöðumaður er Sigrún Birna Agnarsdóttir. Starfsmenn eru 18 með fjölbreytta reynslu og menntun.

Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2019-2020 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2019 og gildir til 31. ágúst 2020.

Halastjarnan fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

Aðgerðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi

 

Leiðarljós

Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

 

Hlutverk og framtíðarsýn

Að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga, stuðla að alhliða þroska þeirra og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum.

 

Framtíðarsýn skóla- og frístundasviðs er að gefa börnum og ungmennum rík tækifæri til að rækta hæfileika sína og blómstra í leik, námi, starfi og lífinu almennt.

 

Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

 

Gildi

Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

Umhyggja –  okkur er ekki sama!

Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

 

Umbótaþættir og áhersluatriði
Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2018-2019 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2018 sem eru:

 • Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur
 • Verk-, tækni og listnám
 • Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi
 • Fjölmenning

 

Að auki hafa frístundamiðstöðvarnar sett sér þrjú áhersluatriði sem unnið verður með þvert á borgina. Þau eru:

 • Lýðræði
 • Lýðheilsa
 • Foreldrasamstarf

 

Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík. Þeir eru:

 • Sjálfmynd
 • Umhyggja
 • Félagsfærni
 • Virkni og þátttaka

 

Nálgun

Við gerð þessarar aðgerðaráætlunar var leitast við að hafa víðtækt samráð við sem flesta hagsmunaaðila til þess að geta sem best mætt þörfum þeirra og óskum um þjónustu. Meðal annars var leitað eftir hugmyndum barnanna um það hvernig þau vilja sjá starfið. Við ræddum við börnin um það verk sem var að vinna og hvernig hugmynd verður að verkefni. Hugmyndum var safnað í hugmyndakassa og áhugasömum börnum verður boðið að ræða hvaða hugmyndir væru framkvæmanlegar og hverjar ekki. Einnig var leitað til foreldra og þeir hvattir til að koma tillögum um verkefni eða betrumbætur á starfinu til forstöðumanna sem gætu nýst í þessari vinnu. Tölvupóstur var sendur til allra foreldra auk þess sem frétta fór inn á Facebook síðu foreldra voru beðnir að koma hugmyndum á framfæri með tölvupósti til frístundaheimilisins. Engar hugmyndir bárust frá foreldrum að þessu sinni. Síðast en ekki síst voru starfsmenn virkir í vinnunni og koma með ýmsar góðar tillögur að verkefnum þar sem við náum að koma framangreindum markmiðum og áherslum í aldursviðeigandi og áhugahvetjandi verkefni fyrir krakkana.

 

Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-21.ágúst. Hér á eftir munum við lista upp helstu verkefnin og viðburðina sem eru í hverjum mánuði starfsársins fyrir sig. Þess ber að gæta að þessi listi er ekki tæmandi eða bindandi, enda er starfið okkar lifandi vettvangur sem tekur mið af þörfum þess barna- og starfsmannahóps sem hjá okkur er. Hann á þó að gefa góða mynd af því hvernig við vinnum og hvernig við setjum framangreind markmið og áhersluþætti í framkvæmd í raunverulegum verkefnum. Ávallt er boðið upp á útiveru, hreyfingu og frjálsan leik í bland við fjölbreyttar smiðjur, klúbba og þematengd verkefni. Með þessu móti náum við góðu jafnvægi á milli þess að leyfa börnunum að njóta sín með félögum sínum og sinna sínum hugðarefnum þegar formlegri dagskrá skólans sleppir og  að fá útrás fyrir hreyfiþörf sínam náttúrulega forvitni og skapandi hugsun þannig að þau fái það mesta út úr veru sinni í frístundaheimilinu. Áhersla er lögð á það að styðja við lestrarnám barnanna með óformlegum hætti, svo sem með því að hafa gott aðgengi að bókum í frístundaheimilinu og með því að hafa ritmálið sýnilegt í umhverfinu, m.a. með því að merkja helstu hluti og rými í starfinu með bæði orðmynd og mynd. Þannig náum við líka að styðja við og ýta undir markvisst íslenskunám hjá börnum sem ekki eru með íslensku að móðurmáli.

Við vinnum út frá hugmyndafræðinni um virkt barnalýðræði þar sem við leitum fjölbreyttra leiða til að fá fram sjónarmið og raddir barnanna og notum við til þess fjölbreyttar leiðir. Eitt af því sem við gerum er að hafa hugmyndakassa þar sem þau geta sett hugmyndir og tillögur til starfsmanna hvenær sem þeim dettur í hug og úr þeim er unnið þeim í barnaráði. Passað verður að hafa barnaráð á mismunandi vikudegi svo enginn sé útilokuð þátttaka á fundum og viðburðum.

Við erum dugleg við að nota opinn efnivið og flétta tækninni inn í starfið okkar þannig að krökkum gefist færi á að fá sem flesta snertifleti við verk-, tækni- og listnám. Við leggjum áherslu á skapandi verkefni, hvort sem er í stuttum smiðjum eða lengri klúbbum og reynum að flétta saman skapandi vinnu og verklegri vinnu þar sem þau þjálfast í meðferð áhalda, s.s. með skartgripagerð, tálgun, ljósmyndum o.s.frv.

Ágúst

 • 6. ágúst: Sumarfrístund hefst aftur eftir sumarlokun.
 • 13.-17. ágúst: Velkomin í frístund bæklingurinn sendur til barna í 1. bekk fyrir skólaárið 2019-20
 • Skólasetning 22.ágúst- lokað í Halastjörnunni
 • 23. ágúst opnar Halastjarnan fyrir börn í 2.-4. bekk sem hafa fengið pláss.
 • 26. ágúst: eftir fyrsta skóladaginn opna Halastjarnan fyrir börn í 1. bekk sem hafa
  fengið pláss, börnin fá sykurpóka, þýsk hefð sem merkir upphaf skólagönguna
 • Ráðning nýrra starfsmanna.
 • Valkerfið sett af stað – teknar myndir af börnunum.
 • Tekið á móti börnum og þeim kynnt starfið og starfsfólkið í Halastjörnunni,
  farið í gildin okkar.
 • Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið.

September- Hreysti og velliðan

 • 10. september: Kynning á starfinu fyrir foreldra barna í 1. bekk
 • 16.-20. september: Hreysti- og vellíðavíka

Október- Vísindi og tilraunir

 • 2. október: Langur dagur – Starfsdagur skóla
 • 8. október: Langur dagur – foreldraviðtöl
 • 14.- 18. október: Vísinda- og tilraunavika
 • 24.- 28. október – Haustfrí

Nóvember

 • 11.-15. nóvember: foreldraviðtöl í Halastjörnunni
 • 18.-22. nóvember: Barnasáttmálavíka
 • 22. nóvember: Réttindaganga fyrir börn í 2. bekk og börn í 3. bekk sem vilja koma með

Desember- Jólamarkaðurinn

 • 5. desember: Jólamarkaður – SOS barnaþorp
 • 23. desember: Langur dagur – jólaleyfi skóla
 • 27.desember: Langir dagar – jólaleyfi skóla
 • 30. desember: Langir dagar – jólaleyfi skóla

 

Janúar- Fjölbreytileiki

 • 2. janúar : Langur dagur – jólaleyfi skóla
 • 16. janúar: Starffsdagur frístundaheimila Tjarnarinnar – lokað í Halastjörnunni
 • 20.-24. janúar: fjölbreytileikavíka
 • 30. janúar: Langur dagur – Starfsdagur skóla

Febrúar- miðlalæsi

 • febrúar: Langur dagur – foreldraviðtöl
 • 17.-21. febrúar: miðlalæsis vika
 • 24. febrúar: bolludagur
 • 25. febrúar: sprengidagur
 • 26. febrúar: öskudagur
 • 28. febrúar – 2.mars: Vetrarfrí

Mars- Nýsköpun og hönnun

 • 2.-14. mars: foreldraviðtöl í Halastjörnunni
 • 23.-27. mars: Nýsköpunar- og hönnunarvíka

Apríl- Barnamenning

 • 6.-8. apríl: langir dagar -páskaleyfi skóla
 • 14. apríl: langur dagur -starfsdagur skóla
 • 20.-24. apríl: Vika barnamenningar
 • 23. apríl: Sumardagurinn fyrsti – Lokað

Maí- Kassabílarallý

 • 1. maí: Verkalýðsdagurinn – Lokað
 • maí: Kassabílarallí 3.-4. bekkjar
 • 21. maí: Uppstigningadagur – Lokað
 • maí Kassabílarallí 1.-2. bekkjar

 

Júní

 • 1. júní: Annar í hvítasunnu – Lokað
 • 2. júni: langur dagur -starfsdagur skóla
 • 4. júní: Starfsdagur Halastjörnunnar
 • 5. júní: Skólaslit
 • 8. júní: Sumarstaf Halastjörnunnar hefst
 • 17. júní: Þjóðhátíðardagur Íslendinga – Lokað

Júlí

 • 8.-12. júlí Frístundaheimilin sameinast á sameiginlegu námskeiði.
 • júlí: Frístundaheimilin lokað vegna sumarleyfa
Foreldrahandbók

Foreldrahandbók Halastjörnunnar 2018-2019

foreldrahandbk-2018-19

Upplýsingar vegna röskunar á frístundastarfi vegna veðurs

Tilmæli um viðbrögð foreldra / forráðamanna barna í skólum og frístundastarfi
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins (SHS) hefur verið falið af sveitarfélögunum á svæðinu að fylgjast með veðri og veðurspám og senda út tilkynningar ef á þarf að halda, eftir atvikum í samráði við lögreglu og fræðsluyfirvöld.
Ábyrgð foreldra / forráðamanna
Mikilvægt er að foreldrar/forráðamenn fylgist sjálfir með fréttum af veðri, veðurspám og öðrum upplýsingum sem gætu haft áhrif á skóla- og frístundastarf barna og bregðist við í samræmi við aðstæður hverju sinni. Aðstæður geta þróast með ófyrirséðum hætti og verið mismunandi eftir hverfum og svæðum.
Skóla- og frístundastarf fellur ekki niður nema annað sé tilkynnt. Í upphafi skóladags getur tafist að fullmanna skóla og mega foreldrar þá búist við því að starfsfólk leiti liðsinnis þeirra. Foreldrar eru hvattir til að taka slíkum óskum vel.
Foreldrar leggja ávallt sjálfir mat á það hvort fylgja þurfi barni í grunnskóla, óháð því hvort tilkynning hafi borist frá yfirvöldum. Meti foreldrar aðstæður svo að ekki sé óhætt að börn þeirra sæki skóla, skulu þeir tilkynna skólanum um það og lítur skólinn á slík tilvik sem eðlilegar fjarvistir. Sama gildir ef börn eða foreldrar lenda í vandræðum á leið sinni til skóla og verða frá að hverfa.
Mikilvægt er að fólk fari ekki af stað til skóla eða vinnu ef það treystir sér ekki eða er vanbúið til farar, t.d. vegna vanbúinnar bifreiðar til vetraraksturs.
Tilkynningar
Tilkynningar eru settar fram í samvinnu við Veðurstofu Íslands og er þá viðvörunarkerfi hennar haft til hliðsjónar.
Nánari upplýsingar.
Hafi Veðurstofan gefið út gula, appelsínugula eða rauða viðvörun þá eru tilkynningar virkjaðar.
Kappkostað er að senda tímanlega út tilkynningu um röskun á skóla- og frístundastarfi í samstarfi við útvarpsstöðvar og vefmiðla og er miðað við að þær berist eigi síðar en kl. 7 að morgni.
Áríðandi er að foreldrar fylgist með tilkynningum og fari að tilmælum.
Símkerfi skóla eru misvel undir það búin að anna miklu álagi og er foreldrum því bent á að fylgjast vel með veðri og tilkynningum og afla upplýsinga í fjölmiðlum, á vefsíðum skóla og slökkviliðsins (shs.is). Einnig má fá upplýsingar á Facebook-síðum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Foreldrar skulu ævinlega leita eftir staðfestum tilkynningum yfirvalda.
Útsendar tilkynningar SHS eiga ávallt við um höfuðborgarsvæðið í heild, en aðstæður geta verið mismunandi eftir hverfum og bæjarhlutum.

Tilkynningar verða eftirfarandi:
Daginn áður vegna veðurspár (gul , appelsínugul eða rauð viðvörun fyrir daginn eftir).
(Sé veður í lagi er sjaldnast send út tilkynning vegna þessa en ítrekað fyrir foreldrum að fylgjast
með veðri).
Að morgni dags vegna óveðurs eða færðar (gul , appelsínugul eða rauð viðvörun að morgni dags).
Síðdegis ef veður hefur versnað meðan á skólahaldi/frístundastarfi stendur (gul , appelsínugul eða rauð viðvörun síðdegis).
Að morgni dags ef óveður hamlar skólahaldi (rauð viðvörun).
Leiðbeiningar þessar eru ætlaðar „yngri börnum“ það er börnum yngri en 12 ára, athugið að hér er aðeins um viðmið að ræða sem er háð mati foreldra/forráðamanna.

 • Frístundaheimilið Halastjarnan
 • Háteigsskóla, Háteigsvegi, 105 Reykjavík
 • 411-5580 / 663-6102
 • halastjarnan@rvkfri.is
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt