Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Frístundaheimilið Undraland

Frístundaheimilið Undraland hefur umsjón með skipulagðri tómstundadagskrá fyrir börn í 1. – 2. bekk í Grandaskóla. Gengið er inn í Undraland Rekagrandamegin. Dagskrá hefst við lok venjulegs skóladags, kl. 13:40 og lýkur kl. 17:00.

Forstöðumaður er Eyrún Eva Haraldsdóttir: 695-5054, eyrun.eva.haraldsdottir@reykjavik.is

Aðstoðarforstöðumaður er Guðrún María Ingólfsdóttir
gudrun.maria.ingolfsdottir@reykjavik.is

—————

Undraland, after-school program

Undraland is an after-school program for children in 1st and 2nd grade in Grandaskóli (entrance is on Rekagrandi). The program begins at the end of a regular school day at 1:40pm and ends at 5pm.

Director is Eyrún Eva Haraldsdóttir: 695-5054, eyrun.eva.haraldsdottir@reykjavik.is

Assistant director is Guðrún María Ingólfsdóttir: gudrun.maria.ingolfsdottir@reykjavik.is

Starfsmenn / Employees

Starfsmenn

 • Eyrún Eva Haraldsdóttir
  Eyrún Eva Haraldsdóttir Forstöðumaður / Director
 • Guðrún María Ingólfsdóttir
  Guðrún María Ingólfsdóttir Aðstoðarforstöðumaður / Assistant director
Aðgerðaráætlun / Action plan
Verkefni / Projects

Fjölmiðlalæsi

Leiðarljós og gildi / Guiding lights

Markmið Undralands eru í raun tvíþætt:

Í fyrsta lagi að bjóða upp á skipulagða og metnaðarfulla tómstundadagskrá þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi og hver einstaklingur fær að njóta sín.

Í öðru lagi er markmiðið að bjóða börnum upp á skemmtilegan og öruggan stað að leika sér á meðan foreldrar sinna öðru. Eins að foreldrar geti verið vissir um að eftirlit með börnunum sé skilvirkt og faglegt en þó á mannlegum nótum.

Í Undralandi leitast starfsfólk við að leiðbeina börnunum í leikjum og ýmiss konar verkefnum, þar sem áhersla er lögð á samvinnu, vinskap og skemmtun.

Foreldrahandbók / Parents manual
Félagsfærni / Social skills

Í frístundaheimili eru börn í hlutfallslega meiri samskiptum hvert við annað en í skóla og því ljóst að dvölin í Undralandi mótar félagsfærni þeirra verulega. Það þarf varla að taka fram mikilvægi þess að þessi félagsmótun sé jákvæð. Umhverfi frístundaheimilisins verður að vera félagslega þroskandi fyrir öll börn sem hrærast í því.

Virðing

Virðing er hornsteinn í góðu félagslegu umhverfi og því viljum við að hún sé alltumlykjandi í öllu sem gert er í Undralandi. Börn verða að læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu og starfsmenn sýna þeim leiðina með því að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.

Á grundvelli virðingar er hægt að skerpa á félagsþroska barna á ýmsan hátt. Í Undralandi vinnum við bæði með hópa og einstaklinga.

Siðfræðikennsla

Á samverustundum fer fram siðfræðikennsla einu sinni til tvisvar í mánuði. Á einu skólaári eru teknar fyrir 7 helstu siðfræðistefnurnar síðustu 2.500 árin eða svo á barnamáli. Inntak þeirra er kynnt í formi spurninga sem börnin eru hvött til að svara í mismunandi félagslegum aðstæðum. Allar spurningar veita ekki alltaf bestu mögulegu svörin en með því að spyrja sig þessara spurninga fá börnin aðgang að mismunandi sjónarhornum sem hægt er að grípa til í uppákomum hins daglega starfs. Markmið siðfræðikennslunnar er valdefling barnanna. Spurningarnar eru verkfæri sem gera þeim kleift að taka virkari þátt í því að leysa ýmsan samskiptavanda. Í stað þess að starfsmaður bjóði lausn á vandanum er barnið hvatt til að finna lausnina sjálft.

Hvað ætti ég að gera til að fá það sem ég vil? (Sjálfselskukenningin)

Hvað myndi besta útgáfan af mér gera? (Aristótelísk dyggðafræði)

Hvað ætti ég að gera til að auka hamingju sem flestra? (Nytjastefna)

Hvað myndi ég gera ef allir vissu hvað ég væri að gera? (Samfélagshyggja Humes)

Hvað ætti ég að gera til að styrkja sambönd mín við aðra? (Umhyggjusiðfræði)

Hvað ætti ég að gera til að hámarka frelsi sem flestra? (Tilvistarspeki)

Hvað myndi ég gera ef ég þyrfti að vera öllum til fyrirmyndar? (Kantísk skyldusiðfræði)

Opinskátt um ofbeldi

Undraland tók, ásamt Grandaskóla og leikskólanum Gullborg, þátt í þróunarverkefninu „Opinskátt um ofbeldi“ sem styrkt var af þróunarsjóði SFS. Við höldum verkefninu áfram enda er um mjög mikilvægt verkefni að ræða, auk þess sem ákveðið var á opnum fundi Borgarstjórnar 30.5.2017 að innleiða það á fleiri stöðum í Reykjavík.

Markmið verkefnisins er að búa til umhverfi þar sem hægt er að ræða hvers kyns ofbeldi á opinskáan hátt. Við lítum svo á að hlutverk okkar sé að segja börnunum frá ólíkum tegundum ofbeldis, að koma þeim í skilning um að ekkert barn eigi að þurfa að lifa við ofbeldi og að mjög mikilvægt sé að segja einhverjum fullorðnum sem maður treystir frá ef maður hefur orðið fyrir ofbeldi eða orðið vitni að því. Á nokkrum samverustundum á hverju skólaári notum við teiknaðar myndir sem sýna eða ýja að ofbeldi af ólíku tagi til að tala við börnin um líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, vanrækslu og einelti. Við teljum að það sé ómissandi þáttur í heilbrigðum félagsþroska að tileinka sér þessi hugtök.

Vináttugreining

Að minnsta kosti einu sinni á önn er gerð vináttugreining til að fá skýra mynd af félagslegri stöðu allra barna í Undralandi. Hún fer þannig fram að allir starfsmenn kortleggja vináttutengsl barnanna til að sjá hvaða félagslega flokki þau lenda í samkvæmt greiningarlíkani Terry og Coie (1991). En tekið skal fram að óformleg greining af þessu tagi fer fram vikulega á starfsmannafundum. Um er að ræða fimm flokka:

Meðalbörn

Börn sem oft eru í jafningjaleik við önnur börn. En það er nóg að eiga einn góðan vin eða eina góða vinkonu til að flokkast sem meðalbarn.

Vinsæl börn

Vinamörg börn. Önnur börn líta jafnframt upp til þeirra.

Einmana (týnd) börn

Börn sem sjaldan eða ekki eru í jafningjaleik við önnur börn. Önnur börn spyrja ekki eftir þeim.

Útskúfuð börn

Vinalaus börn með slæmt orðspor í barnahópnum. Oft eiga þessi börn við hegðunarvanda að stríða.

Umdeild börn

Börn sem eiga vini eða vinkonur en sem jafnframt eru með slæmt orðspor í barnahópnum.

Við viljum auðvitað ekki að nokkuð barn sé einmana, útskúfað eða umdeilt í barnahópnum en komi sú staða upp gerum við einstaklingsáætlun fyrir viðkomandi barn í samráði við foreldra til að bæta stöðu þess.

Heimild: Terry & Coie (1991). A Comparison of Methods for Defining Sociometric Status Among Children. Developmental Pychology, 27, 867-880.

Röskun vegna óveðurs / Disruption due to weather

Tilmæli um viðbrögð foreldra / forráðamanna barna í skólum og frístundastarfi

Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins (SHS) hefur verið falið af sveitarfélögunum á svæðinu að fylgjast með veðri og veðurspám og senda út tilkynningar ef á þarf að halda, eftir atvikum í samráði við lögreglu og fræðsluyfirvöld.

Ábyrgð foreldra / forráðamanna

Mikilvægt er að foreldrar/forráðamenn fylgist sjálfir með fréttum af veðri, veðurspám og öðrum upplýsingum sem gætu haft áhrif á skóla- og frístundastarf barna og bregðist við í samræmi við aðstæður hverju sinni. Aðstæður geta þróast með ófyrirséðum hætti og verið mismunandi eftir hverfum og svæðum.

Skóla- og frístundastarf fellur ekki niður nema annað sé tilkynnt. Í upphafi skóladags getur tafist að fullmanna skóla og mega foreldrar þá búist við því að starfsfólk leiti liðsinnis þeirra. Foreldrar eru hvattir til að taka slíkum óskum vel.

Foreldrar leggja ávallt sjálfir mat á það hvort fylgja þurfi barni í grunnskóla, óháð því hvort tilkynning hafi borist frá yfirvöldum. Meti foreldrar aðstæður svo að ekki sé óhætt að börn þeirra sæki skóla, skulu þeir tilkynna skólanum um það og lítur skólinn á slík tilvik sem eðlilegar fjarvistir. Sama gildir ef börn eða foreldrar lenda í vandræðum á leið sinni til skóla og verða frá að hverfa.

Mikilvægt er að fólk fari ekki af stað til skóla eða vinnu ef það treystir sér ekki eða er vanbúið til farar, t.d. vegna vanbúinnar bifreiðar til vetraraksturs.

Tilkynningar

Tilkynningar eru settar fram í samvinnu við Veðurstofu Íslands og er þá viðvörunarkerfi hennar haft til hliðsjónar.

Nánari upplýsingar.

Hafi Veðurstofan gefið út gula, appelsínugula  eða rauða  viðvörun þá eru tilkynningar virkjaðar.

Kappkostað er að senda tímanlega út tilkynningu um röskun á skóla- og frístundastarfi í samstarfi við útvarpsstöðvar og vefmiðla og er miðað við að þær berist eigi síðar en kl. 7 að morgni.

Áríðandi er að foreldrar fylgist með tilkynningum og fari að tilmælum.

Símkerfi skóla eru misvel undir það búin að anna miklu álagi og er foreldrum því bent á að fylgjast vel með veðri og tilkynningum og afla upplýsinga í fjölmiðlum, á vefsíðum skóla og slökkviliðsins (shs.is). Einnig má fá upplýsingar á Facebook-síðum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Foreldrar skulu ævinlega leita eftir staðfestum tilkynningum yfirvalda.

Útsendar tilkynningar SHS eiga ávallt við um höfuðborgarsvæðið í heild, en aðstæður geta verið mismunandi eftir hverfum og bæjarhlutum.

Tilkynningar verða eftirfarandi:

 1. Daginn áður vegna veðurspár (gul , appelsínugul   eða rauð  viðvörun fyrir daginn eftir).
  (Sé veður í lagi er sjaldnast send út tilkynning vegna þessa en ítrekað fyrir foreldrum að fylgjast
  með veðri).
 2. Að morgni dags vegna óveðurs eða færðar (gul , appelsínugul   eða rauð   viðvörun að morgni dags).
 3. Síðdegis ef veður hefur versnað meðan á skólahaldi/frístundastarfi stendur (gul , appelsínugul   eða rauð   viðvörun síðdegis).
 4. Að morgni dags ef óveður hamlar skólahaldi (rauð   viðvörun).

Leiðbeiningar þessar eru ætlaðar „yngri börnum“ það er börnum yngri en 12 ára, athugið að hér er aðeins um viðmið að ræða sem er háð mati foreldra/forráðamanna.

PRESS HERE FOR ENGLISH VERSION.

 • Frístundaheimilið Undraland
 • Við Grandaskóla, Keilugranda 12, 107 Reykjavík
 • 411-5710 / 411-5711 / 695-5054
 • undraland@reykjavik.is
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt